RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de PauluskerkGewijzigd dd: 26-09-2018

KERKBIJDRAGEN 2018

Graag informeren wij u over de stand van zaken m.b.t. de kerkbijdragen 2018.

Uit onze administratie blijkt dat tot en met medio augustus 2018 ongeveer 88% van alle toegezegde bedragen zijn ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank.

Maar.. er zijn nog mensen die wel een bijdrage hebben toegezegd maar nog niets hebben betaald.
Wilt u ook uw administratie controleren of u uw toegezegde bedragen al heeft betaald? 
Mocht dit aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan hopen wij binnenkort uw bijdrage alsnog te ontvangen.
Dit bespaart ons dan veel portokosten voor het versturen van de herinneringen.

Voor vragen kunt altijd contact opnemen met het secretariaat van de Pauluskerk Emmen.


Gewijzigd dd: 28-11-2018

KINDERWOORDDIENST
Elke eerste zondag van de maand, mits die zondag niet een schoolvakantie valt, is er een kinderwoorddienst.
Op die zondagen is er ook een crèche voor de allerkleinsten.
Met veel enthousiasme proberen de werkgroepsleden (bestaande uit Stefanie, Albert, Aline en Mariëlle) de kinderen op een eenvoudige manier vertrouwd te maken met de evangelielezing van die zondag.
O.a. door een spiegelverhaal te vertellen, met elkaar in gesprek te gaan over de kernboodschap van het evangelie en een (knutsel)werkje te maken.
Hieronder vindt u een overzicht zodat u de data alvast op de kalender of in de agenda kan zetten:

02 december     2018          kinderwoorddienst en crèche
24 december     2018          kinderkerstviering om 16.00 uur
20 januari          2019          kinderwoorddienst in samenwerking met Ichthus gemeente
03 februari        2019          kinderwoorddienst en crèche
03 maart           2019          kinderwoorddienst en crèche
07 april             2019          kinderwoorddienst en crèche
14 april             2019          Palmpasen, gezinsviering
21 april             2019          kinderwoorddienst en crèche, na afloop eieren zoeken
07 juli               2019          kinderwoorddienst en crèche

We hopen vele kinderen te mogen begroeten!

De werkgroep Kind en Liturgie kan nog wat versterking gebruiken.
Mocht u interesse hebben of een keer mee willen draaien, dan bent u van harte welkom tijdens een kinderwoorddienst.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het secretariaat, deze kunnen u verder helpen met de contactgegevens van de contactpersoon van de werkgroep.

 


Gewijzigd dd: 01-11-2018

KERSTMIDDAG VOOR ZIEKEN EN OUDEREN
van de Goede Herderparochie (Heilige Paulus)kerst

Op dinsdag 18 december 2018 bent u van harte uitgenodigd voor de kerstmiddag in "de Opgang" Bargeres Mantingerbrink 199. Ongeacht uw leeftijd.
Wij beginnen om 14.00 uur met een eucharistieviering.
Hierna is er tijd voor een kopje koffie of thee, een kerstverhaal, koorzang.
Nadien heeft u gelegenheid om bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Om 17.00 uur eindigt de middag met een slotwoord.
Dit jaar alléén opgave via onderstaande strook of onderstaande telefoonnummers. Er komt geen persoonlijke uitnodiging in uw brievenbus zoals voorgaande jaren.


Ik geef mij op voor de kerstmiddag op dinsdag 18 december 2018 in "de Opgang" Bargeres

naam:.........................................................................aantal personen:………….
adres:.........................................................................wijknaam:...........................
postcode:....................................................................telefoon:……………………

Opgave vóór 10 dec.2018 bij:
fam. Heller voor wijk Angelslo tel. 624658
fam. Rieff voor wijk Bargeres/Rietlanden tel. 615271
Of deze strook zenden naar secretariaat Weerdingerstr. 33, 7815 SC Emmen
of bellen met het secretariaat tijdens de openingstijden tel. 612504


Gewijzigd dd: 28-11-2018

NIEUWJAARSVISITE

Na de dienst van zondag 6 januari 2019 zal er gelegenheid zijn om elkaar een gelukkig, voorspoedig en gezond nieuwjaar te  wensen in de Schiphorst en dat hopelijk weer onder het genot van lekkere rolletjes en kniepertjes naast de gebruikelijke koffie en thee.

Locatieraad H.Pauluskerk


Gewijzigd dd: 28-11-2018

ACTIE KERKBALANS 2019 MET ALS THEMA: “KERK ZIJN WE SAMEN”

In de tweede helft van januari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op voor hun plaatselijke kerk.
Dat is hard nodig.
Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd.
Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of u nu parochiaan bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.
Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan.
Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!
Hoeveel u geeft bepaalt u zelf, maar geef slim!
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting.
Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug.
U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl

Namens de Locatieraad H. Pauluskerk


Gewijzigd dd: 28-11-2018

PAULUSKERK 1949 – 2019

Zondag 26 mei 2019 is het 70-jaar geleden dat onze Pauluskerk ingewijd is en dit willen we niet in stilte voorbij laten gaan.
Tijdens het jaar willen we met een aantal aansprekende activiteiten dit 70-jarig jubileum vieren.
Allereerst een feestelijke viering in de kerk op vrijdag 24 mei 2019 met als voorgangers de huidige  en recente, nog levende pastores van de Pauluskerk.
Aansluitend een receptie en fototentoonstelling. Dan in september een optreden van het Martini  Jongenskoor uit Sneek  in de kerk.  En als laatste een  lezing over de heilige Paulus in de Schiphorst door Peter Vermaat op een zondagmiddag in oktober/november. 
Bij elkaar een mooi  programma om het 70-jarig bestaan met elkaar te kunnen vieren.
Het spreekt voor zich dat in de loop van het voorjaar verdere inhoudelijke berichtgeving zal volgen om zo spoedig mogelijk de exacte datums met u te delen.
Voorlopig kunt u genoemde datums al in uw agenda noteren.

Namens de Locatieraad H. Pauluskerk


Gewijzigd dd: 01-11-2018

WERKGROEP ZIEKEN EN OUDEREN

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn er in onze parochie diverse werkgroepen actief.
Een ervan is de werkgroep zieken & ouderen.
Deze werkgroep bestaat voor de locatie Paulus uit een aantal vrijwilligers, die de wijken Emmen-Zuid (Bargeres, Rietlanden, Parc Sandur), Angelslo en Emmen-Centrum, bezoeken naar behoefte en op aanvraag.
De afgelopen twee jaar is deze werkgroep een stuk kleiner geworden.
Het is voor ons daarom niet meer te doen om een ieder regelmatig te bezoeken.
Daarnaast hebben ook wij sinds 25 mei 2018 te maken met de nieuwe wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming).
Mede gezien hierdoor hebben wij als werkgroep besloten om een andere werkwijze te hanteren.

Bent u 80 of ouder, dan zorgen we voor een kaartje op uw verjaardag en een bezoekje bij een kroonjaar. In de kaart vragen we u of u een bezoek van een van de werkgroepsleden op prijs stelt.
Wilt u dat, dan kunt u bellen naar het secretariaat.
Het secretariaat zorgt er dan voor dat iemand van de werkgroep u een bezoek brengt.
Het telefoonnummer van het secretariaat is: 0591-612504

Voor mensen die regelmatig bezocht worden, zal er niets veranderen!
Wilt u bij langdurig ziek zijn of als u in het ziekenhuis ligt een bezoekje vanuit de parochie, neemt u of een van uw huisgenoten dan contact op met het secretariaat van de locatie Pauluskerk aan de weerdingerstraat 33, telefoonnummer: 0591-612504.

Namens de werkgroep, Evelien de Ruijter


Gewijzigd dd: 01-11-2018

KOSTER(-ES) VOOR ONZE KERKDIENSTEN

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kosterteam wil komen versterken.
Op dit moment zijn er een aantal kosters die de reguliere vieringen en de rouw- en trouwvieringen verzorgen.
Als er meerdere vieringen in de week zijn en met Hoogtijdagen als Pasen en Kerstmis is dit aantal te krap.

De taken bestaan uit: het openen van het kerkgebouw, het klaarmaken van het altaar, en daar waar nodig de voorganger ondersteunen. Per viering kost het u ongeveer 2 uur.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u het best contact opnemen met Jan Heller (624658) die u graag verder informeert.