RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Patroonheilige van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk

Eens een rozenkrans via internet bidden ? Klik hier.

Overgenomen uit de Kleine Klok:
Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria (8 december).http://www.rkemmen-erica.nl/images/OLV/olv_plaatjes/maria.jpg
In de advent, de tijd van voorbereiding en uitzien naar de geboorte van Jezus als mens, wordt van oudsher door de viering van een feest ter ere van de heilige maagd Maria bijzondere aandacht geschonken aan haar plaats in dit heilsgebeuren. Negen maanden voor het feest van Maria Geboorte (op 8 september) herdenken wij op 8 december haar ontvangenis in de schoot van haar heilige moeder Anna (feestdag op 26 juli samen met haar heilige echtgenoot Joachim). Dit aan de maagd Maria gewijde hoogfeest is daarom een passende feestdag in deze bijzondere liturgische tijd.
Waarachtig te geloven waarheid
Reeds in de achtse eeuw wordt deze gedenkdag vermeld in het Oosten. Geleidelijk heeft de viering van dit geheim zich over geheel de Kerk in Oost en West uitgebreid. Sinds paus Pius IX in 1854 de waarheid van Maria's onbevlekte Ontvangenis als een waarachtig te geloven waarheid heeft afgekondigd en daarmee de verschijningen van Maria in Lourdes heeft bevestigd, wordt dit feest in de Kerk op plechtige wijze gevierd en staat het in het 'Wetboek van Canoniek Recht' (het kerkelijk wetboek) als een verplichte feestdag vermeld. Met instemming van de Apostolische Stoel geldt deze verplichting echter niet voor de Nederlandse Kerkprovincie.
Begin van het nieuwe heil
Op het feest van de onbevlekte Ontvangenis van Maria gedenken wij hoe de vrouw, die de moeder zou worden van de Messias, de Zoon van God, vanaf haar eerste levensbegin door God gevrijwaard is van de gevolgen van de eerste zonde, die van Adam en Eva in het paradijs. Daarom wordt het verhaal van de zondestraf in de eerste lezing gelezen. Maria heeft vanwege haar uitzonderlijke plaats inhet heilsplan van God de smet van de erfzonde niet gekend. Omwille van Christus was zij de eerste die vol van genade is, zoals weerklinkt in de evangelielezing bij de begroeting van Maria door de engel Gabriƫl. Omwille van haar Zoon was Maria heilig en vlekkeloos voor Gods aangezicht, zoals naar voren komt in de tweede lezing van deze feestdag.
Door deze feestdag vieren wij het eerste begin van het nieuwe heil, omdat de Zon van de gerechtigheid de eerste schemering van de dageraad in de volstrekte onschuld van de maagd Maria doet oplichten.
Evert de Jong