RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk


Gewijzigd d.d. 24-03-2018

MEDEDELING
Het is een goede gewoonte geworden om de 2e zondag van de maand ná de viering van 10.00 u. gezamenlijk koffie en/of thee te drinken in de parochiezaal.
Vanwege bijzondere activiteiten komt dit koffie-uurtje de komende maanden te vervallen: t.w. 8 april `Kerk in de Kas`; 13 mei `Moederdag`; 11 juni `1e H. Communie`. Daarna begint de zomerstop en in september starten we opnieuw met het maandelijkse koffie-uurtje. We hopen u allen dan weer te ontmoeten.
De koffiedames v.h. KBO


Gewijzigd d.d. 24-03-2018

KERK IN DE KAS
Zondag 8 april om 10.00 u. vervalt de viering in de kerk. Maar zoals inmiddels welbekend is, is er een oecumenische dienstKerk in de Kas”  t.g.v. het evenement `Kom in de Kas` De dienst vindt plaats in het bedrijf van de fam. Van Geel, Beekweg 30 te Erica. Voorgangers zijn dominee H. Klaassens en pastoor A. Buter. Met muzikale medewerking van: kinderkoor `Kinderen van het Licht; gezamenlijk koor Intersection/St. Caecilia; Koor Believe; en de muziekband o.l.v R. Beuker. De collecteopbrengst is voor de Kinderkampen in Z.O. Drenthe. Na afloop staan de koffie en thee voor u klaar. U bent allen van harte uitgenodigd.


Gewijzigd d.d. 25-02-2018

RK KERKHOF ERICA
Op 31 januari zijn we als bestuur bij de notaris geweest om de statutenwijziging te ondertekenen. Er zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht waaronder de nieuwe naam. Omdat we nu onderdeel geworden zijn van De Goede Herder parochie, dus niet meer zelfstandig zijn, moest dit gewijzigd worden; we heten nu officieel voluit:
Stichting Rooms Katholiek Kerkhof Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica.              
Contactpersonen kerkhofadministratie:  K. Beukers  Tel: 06-28912255 en J. Heller Tel: 0591-302218
K. Beukers. secr.         


Gewijzigd d.d. 25-02-2018

VASTENACTIE 2018 - VASTENZAKJE
In het kader van de VASTENACTIE is bij het `Vierluik` voor de maand maart een vastenzakje gevoegd. Dit zakje wordt door de wijkcontactpersoon in de Goede Week bij u thuis opgehaald.
De wijkcontactpersonen kunnen de vastenzakjes op woensdagavond 28 maart afgeven in de parochiezaal tussen 18.30 u. – 19.00 u.
Meer informatie over de vastenactie 2018 vindt u in `Het Vierluik` van februari en op blz. 5/6  van dit nummer.
Alvast onze hartelijke dank voor uw gift.
VOM – Erica


Gewijzigd d.d. 25-02-2018

NIEUWE DIRIGENT KOOR BELIEVE
Even leek het erop dat het voortbestaan van koor "Believe" in gevaar zou komen. Na een lange zoektocht is het toch gelukt om een vervanger voor Peter Kip te vinden.
Met ingang van januari 2018 is Jochem Weggemans als dirigent bij "Believe" aan de slag gegaan.
Jochem is een professionele dirigent en heeft inmiddels 8 koren onder zijn hoede, met ieder een eigen repertoire.
Inmiddels hebben we de eerste viering gehad en is deze naar volle tevredenheid volbracht.
Jochem, namens alle leden van ons koor heten we je van harte welkom en hopen op een prettige en jarenlange samenwerking.


Gewijzigd d.d. 25-02-2018

NIEUWE LEDEN KOOR BELIEVE
Mocht je interesse hebben om bij koor "Believe" te komen zingen dan ben je van harte welkom tijdens de repetitie op de dinsdagavond van 18.15 uur tot 19.45 uur in de kerk. Na afloop van de repetitie is er koffie en thee om nog even gezellig na te kletsen. Ook zouden wij heel graag ons koor uitbreiden met een aantal mannen, dus schroom niet en kom vrijblijvend eens langs op de repetitieavond.


Gewijzigd dd: 31 januari 2018

KERKHOF TARIEVEN van "STICHTING KERKHOF ERICA"

Middels onderstaand document maakt de "Stichting Kerkhof Erica" hun kerkhof tarieven voor 2018 bekend.

Kerkhof tarieven Erica 2018


Gewijzigd d.d. 30-01-2018

VERANDERING PLAATS VAN DE EXTRA COLLECTE

Al vele jaren bestaat het gebruik om een extra collecte, de zgn. rode mandjes collecte, te houden tijdens de tussenzang in de woorddienst. Vanaf 1 februari gaan we dit veranderen.
Wanneer er twee collectes in een viering zijn, worden ze na elkaar gehouden. De  opbrengst van de eerste collecte is altijd bestemd voor de eigen parochie. De tweede collecte volgt aansluitend en is bestemd voor een speciaal doel. Voor de tweede collecte worden de rode mandjes gebruikt


Gewijzigd d.d. 30-01-2018

EERSTE H. COMMUNIE
Het duurt nog even, maar op zondag 10 juni zal de viering plaatsvinden van de eerste H. Communie. U kunt uw zoon of dochter hiervoor opgeven door het onderstaand formulier in te vullen. Het kan worden ingeleverd bij het secretariaat, Kerkweg 122 in Erica, of via de e-mail: rkkerk-erica@hetnet.nl, bellen kan ook: 0591-301444 (op dinsdag- en donderdagochtend).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPGAVE VOOR EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2018
Roepnaam:……………………….………………..................................................   
Achternaam: ……………………..……………………………………………………
Doopnamen: …………………………………………………………………………….…………….
Adres:…………………………………………………………………………………..
Postcode + Wooplaats:…………………………………………………………….…
Telefoon:……………………………………………………………………………….
E-mailadres:…………………………………………..............................................
Geboortedatum:……………………………………………………………………….
Doopdatum:…………………………………………………………………………….
Doopplaats:…………………………………………................................................
School:………………………………………………………………………………….Te:……………………………………………………………………………………….
Eventuele opmerkingen: ……………………………………………………………..
Handtekening: ………………..


Gewijzigd d.d. 30-01-2018

ST. R.K. KERKHOF ERICA
Na een “dienstverband” van ruim 12,5 jaar heeft Mans Hofstede besloten om te stoppen als penningmeester van de St. R.K. Kerkhof Erica.

We willen hem bedanken voor al het werk wat hij in die 12,5 jaar voor de stichting heeft gedaan vooral in het begin van de oprichting al de namen van de graven in het computerprogramma te schrijven en vergeet ook niet ook de rechthebbende bij de graven te zoeken.
Het bestuur zal op gepaste wijze afscheid van Mans nemen.
Waar de een vertrekt, neemt vaak een ander zijn plaats in. Zo ook hier. Het bestuur heeft Jans Heller bereid gevonden om binnen het bestuur de functie van penningmeester op te vullen. We wensen Jans nog vele jaren een
plezierige samenwerking.
Op de laatste vergadering is besloten dat de tarieven ook dit jaar niet veranderen. Wel is besloten om verlengingen ook met 5 jaar toe te staan.
De kosten voor deze 5 jaar bedragen € 85,00. per enkel graf.
Verlenging per 10 jaar blijft € 157,50 per enkel graf.
Omdat het computerprogramma waarin wij werken op zijn eind liep, heeft
het bestuur besloten om het programma van het bedrijf dat het oude programma nog up to date hield, BAM 2020 online te gebruiken.
Door de samenvoeging van de 4 parochies naar ene parochie “de Goede Herder” moest ook ons kerkhof een nieuwe naam hebben, deze is geworden,
Stichting Kerkhof Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen Rooms Katholieke  Parochie De Goede Herder. 
Kobus Beukers secr.


Gewijzigd d.d. 30-10-2017

DE MARIAKAPEL: opgedragen aan onze parochiepatrones:  
“Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen”.
 “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen; waar komt dat vandaan?”
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een katholiek hoogfeest dat gevierd wordt op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september.
Het bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Zij werd met een onbevlekte ziel in de schoot van haar moeder ontvangen.
Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.
Op 8 december 1854 werd dit door de toenmalige paus Pius IX met de bul “Ineffabilis Deus” afgekondigd en bevestigd. Dit had tot gevolg dat er onder de katholieken een nieuwe golf van Mariaverering op gang kwam.
Op 9 april 1862 stuurde pastoor Holtkamp van Nieuw Schoonebeek een brief aan de aartsbisschop van Utrecht. Hij beschreef de miserabele situatie in zijn parochie, die ook het veen rond Erica omvatte. Hij moet toen al gedacht hebben om de nieuw op te richten parochie aan Maria te wijden. Maar, helaas zijn brief was aan dovemans oren gericht.
Ruim een jaar later, op 31 augustus 1863, schreef hij weer een brief.  Weer om aandacht te vragen voor de toenemende wenselijkheid van een parochie daar in de Zuidoost Drentse venen.
Dit keer kreeg hij ook de steun van de aartspriester mgr. Van Kessel van Salland, die ook deken van Drenthe was. Deze vroeg in een uitvoerige brief op 30 november 1863, aan de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Zwijsen, aandacht voor de nijpende situatie in de venen van Zuidoost Drenthe en pleitte voor een nieuwe parochie in de gemeente Emmen.
Het pleidooi was dit keer niet meer aan dovemans oren gericht want in 1866 stemde het aartsbisdom Utrecht in met de stichting van een nieuwe parochie in het Zuidoosten van Drenthe.

Op 13 september 1866 wordt onze parochie met de naam: “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen” opgericht.
In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 5 maart 1867 konden we lezen: De pastorie bij de R. Catholieke kerk te Erica in ’t Barger Veen is gereed en aan den bouw der kerk zelve wordt ijverig gewerkt. Inmiddels wordt er dienst gedaan in eene hulpkerk, ook van eene klok voorzien. In den omtrek telt men ongeveer 38 woningen met huisgezinnen.

De katholieke zuil was vanaf het begin op Erica stevig gegrondvest. Met grote inzet bouwden de parochianen letterlijk en figuurlijk aan de katholieke geloofsgemeenschap.
In 1871 begon de ijverige pastoor Vroom met het bewerken van de grond rond de kerk en pastorie. Er werd een vijver gegraven, heuvels aangelegd, prieeltjes gebouwd en bomen geplant.
Het begin van “Pastoor zien bos” en “De Kuil” zoals we die nu nog kennen waren een feit.
Pastoor Vroom (pastoor op Erica van 1871 – 1877) trok op Hemelvaartsdag, 15 augustus 1874 voor het eerst met de Mariaprocessie door de tuin van de kerk. Men besloot dat dit een jaarlijkse traditie moest worden en zoals we weten bestaat die traditie nog steeds.


MARIAKAPEL - vervolg -
Eigenlijk had er in 1874 al een Mariakapel gebouwd moeten worden. Een kapel om onze moeder Maria en Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis tijdens de jaarlijkse processie te kunnen eren.
Een plek om gewoon, 365 dagen van het jaar, op een door ons zelf gekozen moment, even een kaarsje te kunnen branden en in gedachten onze vreugden en zorgen met Maria te delen.

Daarom is het natuurlijk nooit te laat om zo’n kapel te bouwen en aan de patrones van onze parochie op te dragen. Na 150 jaar en nu als “fusieparochie” met de naam “Goede Herder” is het heel belangrijk  om de naam van de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in levende herinnering te houden.

Als resultaat van het 150ste verjaardagsfeest van onze parochie is er inmiddels een slagvaardige commissie gevormd, die, nadat alle toestemmingen en vergunningen voor de bouw binnengehaald zijn, al druk aan het werk is.

Nu we voor een bescheidener ontwerp van de kapel gekozen hebben komt de verwezenlijking ras dichter bij.

Via individuele giften en de collectemandjes is inmiddels al zo’n
€ 4000,- binnengekomen.
We denken voor de kapel en passende inrichting zo’n € 20.000,-  nodig te zijn. Voor dat bedrag hebben we dan rechts van de ingang van de weg naar het bos, daar waar vroeger de 2 monumentale beukenboom de ingang van het bos markeerden, een prachtige Mariakapel.
Een plek waar eenieder kan wegzinken in gedachten, verpozen of een kaarsje kan branden.

En omdat we ook u graag in de gelegenheid willen stellen om zowel letterlijk als figuurlijk uw steentje aan onze Mariakapel bij te dragen kunt u uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL65 RABO 0114 5003 04.

U wordt dan de symbolische eigenaar van een of meerdere bouwstenen,
à € 5,- per bouwsteen, waarmee de Mariakapel gebouwd gaat worden.
Onder vermelding van “Bouwsteencertificaten Mariakapel met het aantal bouwstenen (x € 5,- per steen)” zorgen wij dan dat u het certificaat ontvangt met het geschonken bedrag en het aantal bouwstenen die u met uw bijdrage voor de bouw van de kapel kocht.
En bedenk wel onze kerk heeft een ANBI status en daarmee kunt u uw gift eventueel als aftrekpost bij uw jaarlijkse belasting opgave in mindering brengen.

Verder zullen wij u regelmatig via Het Vierluik op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En zo gauw de bouw echt begonnen is nodigen wij u uit om op de bouwplek de vorderingen met eigen ogen te aanschouwen.
Gerhard Vedder  - Historische Kring Erica -


De Mariakapel; opgedragen aan onze parochiepatrones “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis”.
In de 2 voorgaande artikelen over de Mariakapel informeerden wij u hoofdzakelijk over de oorsprong van onze parochiepatrones en de traditie van de jaarlijkse Mariaprocessie rond 15 augustus. Verder riepen wij, de bouwcommissie, u op om certificaten voor bouwstenen te kopen. En toen leek het stil te worden.
Echter niets is minder waar!
Achter de schermen is er flink gewerkt en zo kunnen we melden dat niets meer in de weg staat om komend voorjaar met de bouw te beginnen met als streven de officiële inwijding tijdens de Mariaprocessie op zaterdag 11 augustus 2018.
Het ontwerp van de kapel is aangepast. Het wordt een “compacte” kapel in een stijl die goed aansluit bij onze kerk en hij komt te staan op de hoek van de weg door het bos naar het kerkhof en de parkeerplaats. Dus goed zichtbaar vanaf de straat en daardoor voor iedere passant een uitnodiging om even te rusten, de gedachten te laten dwalen of een kaarsje bij Maria op te steken.
Als eerste voor allen zichtbare stap zal daar in dat hoekje het struikgewas en een enkele boom moeten wijken (de jonge maar mooie beuk langs het pad blijft staan en geeft tegelijk aan waar ongeveer de achterkant van de kapel gaat komen). Het rooien van de struiken en een enkele boom zal plaatsvinden voordat de vogels weer hun nest gaan bouwen. Want mochten we hiermee te laat zijn dan schuift het hele project ongewild een jaar op.
Dan nog iets over de financiering. Het bisdom heeft indertijd duidelijk bepaald dat de bouw, wat hen betrof, door kon gaan op het moment dat de financiering “rond” was. En naast dat we al hier en daar een gift hadden gekregen en de collectemandjes ook al hun werk aan het doen waren kwamen wij met het idee van de “stenen  certificaten” zodat iedere parochiaan en ook andere belangstellenden hun “steentje konden bijdragen”. Dit heeft er toe geleid dat er nu al zo’n € 4000,- in het “bouwfonds” zit. Maar…
Inmiddels heeft zich een gulle gever gemeld, waarvan we de naam nog even geheim willen houden, die toegezegd heeft alle kosten voor de bouw en inrichting van onze Mariakapel te willen dragen. En deze gever vond het ook een prima idee om de reeds vergaarde € 4000,- te reserveren voor toekomstig onderhoud van de kapel en haar directe omgeving. Dus er komt voorlopig geen actie met “stenen certificaten”.
Maar had U al belangstelling getoond of was u van plan dat nog te doen dan kunt u natuurlijk altijd nog uw bijdrage voor het onderhoudsfonds via de rode mandjes geven. Zoals beloofd zullen wij u regelmatig met deze artikelenreeks op de hoogte houden van de bouwvorderingen. U herinnert zich wellicht nog dat vorig jaar, tijdens de viering van het 150 jarig bestaan van onze parochie, onze Brummelbossertjes hun tekeningen in een loden koker hebben gedaan. Wel, we weten nu al dat de eerste officiële daad het inmetselen van deze loden koker zal worden. Misschien de volgende keer iets meer over de datum waarop en de feestelijkheden daarom heen.
Gerhard J. Vedder - namens de bouwcommissie                                                                                                                                                                                        

Gewijzigd d.d. 28-03-2017

Verleden jaar hebben wij via het parochie blad Het Vierluik u mede gedeeld dat we een strooiveldje zouden aanleggen, dat is inmiddels gebeurd. Links achter op het kerkhof hebben wij een stuk grasveld afgebakend met een haag, er is een zuil geplaatst waar op de RVS naamplaatjes door ons zullen worden aan gebracht. De zuil is enkelen leden van de bosgroep voorzien van een dakje. Tevens is er een bordje bevestigd met de tekst :

EEN MENS IS PAS VERGETEN WANNEER ZIJN NAAM VERGETEN IS

De bedoeling  is wanneer u besloten heeft om gebruik te maken van het strooiveldje dat u zich in verbinding stelt met het stichtingsbestuur. Er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden,
t.w.

 
We hopen dat het een welkome aanvulling zal zijn op de bestemming van de as van uw dierbare.

Namens de stichting R.K. Kerkhof Erica
K. Beukers  secr.             0628912255

 


Gewijzigd dd: 30-08-2016

SAM'S KLEDINGCONTAINER

De kledingcontainer bij de ingang naar het kerkbos wordt om de 14 dagen op dinsdag geleegd. Vele mensen weten de container te
vinden en maken hiervan gebruik door er hun overbodige kleding, schoeisel, dekens enz. in te deponeren. Om die reden komt het
nogal eens voor dat de container overvol of verstopt raakt en kledingzakken voor de container worden geplaatst. De heer Bertus
Prinsen heeft de sleutel van de container en houdt toezicht op een ordelijk verloop. In voorkomende gevallen kan hij gebeld worden
telefoon: 302117. Het teveel aan kledingzakken wordt dan tijdelijk in de garage opgeslagen.