RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk


Toegevoegd 28-05-2021

PAREL VAN DE PAROCHIE
Met deze titel werd Bennie Maatje gehuldigd tijdens de eucharistieviering op donderdag 13 mei bij gelegenheid van Hemelvaart. Bennie ontving uit handen van pastoor Stiekema, het certificaat `Parel van de parochie` voor zijn vele goede werken en inzet voor onze parochielocatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen gedurende vele, vele jaren;  o.a. secretaris in het parochiebestuur; ruim 60 jaar koorzanger bij o.a. het St Caeciliakoor; het opzetten van de groep `wijkcontactpersonen`; medewerker bij de viering 1e vrijdag v.d. maand
(ophalen en thuisbrengen van parochianen) en, zoals in het vorige Vierluik stond vermeld, verzorgde hij maandelijks de uitgifte van ons parochieblad, Het Vierluik.
Van de locatieraad ontving Bennie een mooi boeket uit handen van de voorzitter, Cees Ruhé met woorden van dank en een mooi passend gedicht.

De huldiging kwam voor Bennie als een complete verrassing en hij was er zichtbaar door geroerd. Zijn kinderen waren wel in de kerk aanwezig en vanwege de coronabeperkingen is de viering opgenomen en kan alsnog worden bekeken op YouTube.
https://www.youtube.com/user/mrunknown62

 


Toegevoegd d.d. 25-03-2021

De financiële situatie van de Goede Herder parochie is niet best en door de coronacrisis zijn de inkomsten er niet beter op geworden. Aan de oproep van pastoor Stiekema in ‘Het Vierluik-januari’ op blz. 5 ‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’ is ook in onze locatie gehoor gegeven.

De coronastand op dit moment is € 1680,-.
Hartelijk dank voor de extra gift!!D

!De uitgifte en bezorging van ons parochieblad `Het Vierluik` gebeurt al jaar en dag door de wijkcontactpersonen onder leiding van Bennie Maatje. Daarmee is al die jaren behoorlijk op de bezorgkosten bespaard.

Bennie heeft nu te kennen gegeven te stoppen met de uitgifte om persoonlijke redenen. Uiteraard wordt dit gerespecteerd.
Ada van Geel en Gré Knegt nemen dit stokje per 1 mei a.s. van Bennie over.
Met de uitgifte van het aprilnummer leert Bennie de dames hoe de uitgifte in zijn werk gaat. Natuurlijk zal Bennie op gepaste wijze voor zijn vele werk worden bedankt.

Per 1 maart is de pastorie weer verhuurd. Dhr. Art Aartsen heeft hier zijn intrek genomen.

Scouting St. Pancratius/Maria Immaculata Erica: Met Pinksteren gaan normaalgesproken verschillende speltakken naar het Noordelijk Pinksterkamp.
Helaas is dit vorig jaar niet doorgegaan en ook dit jaar kan dit niet plaatsvinden i.v.m. corona.
Daarom houdt de Scouting dit jaar hun eigen `Pinksterkamp` bij de blokhut.
Scouting gaat ook nestkastjes en insectenhotels  ophangen in het bos om het dierenrijk te ondersteunen.


In de middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei toe te wijden aan Maria, de moeder van onze Heer. Dat heeft in alle landen navolging gevonden.
Deze maand wordt op twee van onze kerklocaties het rozenkransgebed gebeden: in de OLV Onbevlekt Ontvangen op maandag om 18.30 u. en in de H. Franciscus van Assisi op dinsdag om 9.00 u. Aansluitend volgt de eucharistie van de weekdag.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot,
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood,
Amen.

 


 

UITGIFTE VAN HET VIERLUIK
Dinsdag 29 maart was voor Bennie Maatje de laatste keer dat hij de uitgifte van Het Vierluik heeft georganiseerd. Hij zorgde ervoor dat in de parochiezaal voor elke wijkcontactpersoon het stapeltje Vierluiken klaar lag voor haar/zijn route om vervolgens bij de abonnees in de bus te gooien.
Ruim 20 jaar heeft hij zich hierover ontfermd.
Vanuit de wijkcontactpersonen is Bennie getrakteerd op een goed gevuld vleespakket en `n lekker drankje.
De werkzaamheden rond de uitgifte worden overgenomen door Ada van Geel en Gré Knegt.

 


Toegevoegd d.d. 28-02-2021

BEHEERGROEP MARIAKAPEL- INFORMATIE
Beste parochianen,
Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel parochianen en bezoekers  bij  onze Mariakapel  geweest om te bidden tot Moeder Maria en een kaarsje op te steken. Hartelijk dank daarvoor.

Zoals afgesproken hierbij de  inkomsten en de uitgaven van  het afgelopen jaar van onze prachtige Mariakapel.

Inkomsten:


Collectes Mariakapel  2020

€ 0,00

Offerlichtjes / kaarsen en Noveenkaarsen  t/m 30-01-2021

€ 3179,37

 

 

Totaal

€ 3179,37

Uitgaven:


Aanschaf kaarsen/offerlichtjes /diversen  3-3-2020 t/m  4-2-2021

€ 2889,80

 

 

                                                                       Saldo

€   289,57

                                                                      


Verkoopwaarde nog aanwezige voorraad, geschat  febr. 2021

 

€  800,00

                         

Ondanks Corona  kunt u zien dat  we wederom een – positief -  jaar achter de rug hebben.
De inkomsten zullen gebruikt gaan worden voor onderhoud en beheer van onze prachtige  Mariakapel .
Voor informatie en opmerkingen/adviezen kunt u altijd terecht bij een van de werkgroepleden.
                                                                 Namens de Beheergroep Mariakapel,
                                                                 Johan Hemel, 302330/ 06-25012650.


Toegevoegd d.d. 28-01-2021

De pastorie is vanaf heden te huur.
De vorige bewoners hebben een nieuwe huisvesting gevonden.
Bij belangstelling kan er contact opgenomen worden met Henk Rolink.

Aan het eind van vorig jaar zijn er nieuwe giften binnen gekomen in de corona- tijd. Onze hartelijke dank daarvoor.
Het bedrag is € 800,-  in totaal is in corona tijd nu €1350,- geschonken.
Nu er via de collectes in de kerk minder giften binnenkomen, zijn we hier erg blij mee.


Toegevoegd d.d. 28-11-2020

GEDACHTENISKRUISJES
Bij een kerkelijke uitvaart wordt een gedachteniskruisje gemaakt dat na afloop van de plechtigheid een plaatsje krijgt in de devotiehoek bij Maria waar het kruisje tot Allerzielen kan blijven hangen. Bij gelegenheid van de Allerzielenviering wordt het kruisje aan de nabestaanden aangeboden.
Niet iedereen geeft gehoor aan de uitnodiging om de Allerzielenviering bij te wonen, waardoor er vele gedachteniskruisjes blijven hangen en ook later niet worden meegenomen. Daarom bij deze een vriendelijk verzoek: mocht er van uw geliefde nog een gedachteniskruisje in de kerk aanwezig zijn, dan kunt u het kruisje na elke viering meenemen of ophalen bij de koster. Ook kunt u tijdens openingstijden van het secretariaat, op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30u. -11.30u. het kruisje ophalen. Mocht u geen prijs stellen op het kruisje, dan graag een berichtje naar het secretariaat.Toegevoegd d.d. 31 maart 2020

INFORMATIE VAN HET BISDOM

- Herdelijke brief van onze bisschop naar aanleiding van de coronacrisis

Lees Document

 

- Creatief katholiek zijn in quarantaine

Lees Document


TARIEVEN GOEDE HERDER PAROCHIE 2020

 

Met parochiebijdrage

Zonder parochiebijdrage

 

 

 

Huwelijk

€ 325,00

€ 650,00

 

 

 

Uitvaart

 

 

kerkdienst + begrafenis of crematie (inclusief evt. avondwake)

€ 325,00

€ 650,00

Begrafenis of crematie zonder viering in de kerk

€ 275,00

€ 550,00

 

 

 

H. Doopsel
(incl. doopkaars)

€ 25,00

1e H. Communie

€ 15,00

H. Vormsel

€ 15,00

Misintenties

€ 5,00     Eén naam, ouders + kinderen (bv. ouders Lambers-Huser en kinderen), ouders + één naam (bv. ouders Lambers-Huser en Gerard), familie (bv. familie Lambers-Huser of fam. Lambers), één andere benaming (bv. voor een zieke of welslagen operatie)

€ 7,50      Ouders + meerdere namen (bv. ouders Lambers-Huser en Kees, Marietje en Frans)

€10,00      Familie met meerdere namen (bv. fam. Lambers en fam. Huser)

        


Toegevoegd d.d. 31-03-2020

TARIEVEN R.K. KERKHOF ERICA 2020

U vindt de tarieven 2020 voor het R.K. kerkhof in Erica door op onderstaande knop te drukken.

Lees Document

 

KERKHOF REGELS

Verleden jaar hebben wij via het parochie blad Het Vierluik u mede gedeeld dat we een strooiveldje zouden aanleggen, dat is inmiddels gebeurd. Links achter op het kerkhof hebben wij een stuk grasveld afgebakend met een haag, er is een zuil geplaatst waar op de RVS naamplaatjes door ons zullen worden aan gebracht. De zuil is enkelen leden van de bosgroep voorzien van een dakje. Tevens is er een bordje bevestigd met de tekst :

EEN MENS IS PAS VERGETEN WANNEER ZIJN NAAM VERGETEN IS

De bedoeling  is wanneer u besloten heeft om gebruik te maken van het strooiveldje dat u zich in verbinding stelt met het stichtingsbestuur.
Er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden, t.w.

- Er moet wel gestrooid worden dus geen storting.
- Er mogen ook geen vaste planten geplaatst worden, het gras moet wel gemaaid kunnen worden, losse bloemen is wel toegestaan.
- Men moet toestemming vragen aan de stichting omdat wij de verstrooiingen willen bijschrijven in onze administratie.
- De nabestaanden kunnen / mogen zelf de as verstrooien.
- De kosten zijn € 75,00 per verstrooiing inclusief het RVS naamplaatje dit geldt voor een periode van 20 jaar daarna word het plaatje verwijderd.
- Er mogen geen vaste voorwerpen op het strooiveldje gelegd worden.

Het stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden te wijzigen.

We hopen dat het een welkome aanvulling zal zijn op de bestemming van de as van uw dierbare.

Namens de stichting R.K. Kerkhof Erica
K. Beukers  secr.             0628912255

 


Toegevoegd dd: 30-08-2016

SAM'S KLEDINGCONTAINER

De kledingcontainer bij de ingang naar het kerkbos wordt om de 14 dagen op dinsdag geleegd. Vele mensen weten de container te
vinden en maken hiervan gebruik door er hun overbodige kleding, schoeisel, dekens enz. in te deponeren. Om die reden komt het
nogal eens voor dat de container overvol of verstopt raakt en kledingzakken voor de container worden geplaatst. De heer Bertus
Prinsen heeft de sleutel van de container en houdt toezicht op een ordelijk verloop. In voorkomende gevallen kan hij gebeld worden
telefoon: 302117. Het teveel aan kledingzakken wordt dan tijdelijk in de garage opgeslagen.