RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Liturgie in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk

Contactpersoon Liturgie
- Kerkkoor
- Kinderkoor
- Jeugdkoor
- Liturgiegroep
- Gezinsvieringen
- Kosterij (misdienaars en acolieten)
- Misintenties
- Lectoren

LITURGIEGROEP
Tot de liturgiegroep behoren 5 parochianen. Zij verzorgen in eendrachtige samenwerking de avondwaken, waaraan een bezoek aan de familie is voorafgegaan. De groep verzorgt evt. aparte vieringen. De leden van deze groep gaan tevens voor in woord- en communievieringen. Zij komen regelmatig bij elkaar voor verdieping en/of praktische zaken.
Door middel van deze samenkomsten proberen zij zich een spiritualiteit eigen te maken, waarbij dienstbaarheid voorop staat. Deze dienstbaarheid spreekt ook het Evangelie volgens

V.O.M.
Deze werkgroep telt vier leden die in samenwerking met de pastor vieringen rond Missie, Vrede en Vasten samenstellen. Tevens wordt voor dit doel geld ingezameld o.a door verkoop van missie-kalenders en vastenkalendertjes. Ook wordt kleding ingezameld voor Mensen in Nood. Dit verhoogt de solidariteit en saamhorigheid binnen de parochiegemeenschap. ↑Top


KERKKOOR
Dit gemengd koor 'St.Caecilia' verleent wekelijks haar vocale medewerking ter ondersteuning van Eucharistie, Woord – en communievieringen.
Het koor telt 40 leden. Elke parochiaan die van zingen houdt, kan lid worden. Er wordt 1 keer per week gerepeteerd op dinsdagavond en het is gewenst dat men zo veel men kan de vieringen waaraan medewerking wordt verleend bijwoont.
Een enkele keer wordt er samen gezongen met het kinderkoor en/of koor Believe.
Er wordt ook regelmatig een viering geheel Gregoriaans gezongen.
Looft de Heer met zang en gebed" ↑Top


ZIEKENCOMMUNIE
De pastor verzorgt de ziekencommunie. Het huisbezoek vindt plaats op afspraak bij bijv. parochianen die zich eenzaam voelen, weinig contacten hebben, lang ziek zijn of het bijv. moeilijk hebben met een zwaar verlies. Een en ander gebeurt in samenspraak met de wijkcontactpersoon of het secretariaat. ↑Top
Joh. Hfdst 13, vers 1 tot met 20 , waarin Jezus tijdens het laatste avondmaal de voeten wast van zijn leerlingen. Een fragment: Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.↑Top


WERRKGROEP GEZINSVIERINGEN
De werkgroep gezinsvieringen wordt weer opgestart als er dit jaar na de kerst het kinderkoor verder gaat met een nieuwe dirigent. De werkgroep verzorgt de gezinsvieringen en stelt ook de boekjes samen, die voor deze vieringen gebruikt worden. Hun doel is het samenbrengen van jong en oud, liefst in gezinssamenstellingen. Deze werkgroep zoekt nog vrijwilligers, die op deze manier misschien hun geloof kunnen intensiveren.
Een bijbeltekst die goed bij deze groep past: Laat de kinderen tot mij komen. ↑Top


KOOR BELIEVE
Het koor 'Believe' telt ± 25 leden in de leeftijd vanaf 20 tot ±50 jaar. Zij zingen ééns per maand ter ondersteuning van vieringen in de kerk. Ook wordt er gezongen op verzoek.
Jongeren die graag zingen worden van harte opgeroepen om eens te komen kijken.
Informatie hier over via het secretariaat.↑Top

 

MISDIENAARS EN ACOLIETEN
De parochie heeft in totaal acht misdienaars die assisteren bij allerlei vieringen. Er is behoefte aan meer leden. Acolieten zijn er niet, wel enkele kosters. Kinderen die hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen misdienaar worden. Hierna kunnen ze doorgroeien tot acoliet, en evt. koster.
Eén keer per jaar is er een gezamenlijk uitstapje
Meer informatie via het secretariaat. ↑Top