RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Vrede Ontwikkeling en Missie groep

VOM groep

VOM staat voor Vrede, Ontwikkeling en Missie.
De VOM groep wil de geloofsgemeenschap in de parochie bewuster maken van de wereldproblemen en onrechtvaardigheden die zich afspelen, ver weg en dichtbij.
Daarom werkt de VOM groep mee aan de landelijk georganiseerde missie-acties, die door de bisschoppen zijn goedgekeurd.
Met extra collectes in de kerk, wordt geld opgehaald waarmee verschillende missie-projecten gefinancierd worden.
En met ons gebed steunen we de mensen die die steun nodig hebben.

Verspreid over het jaar zijn dat de volgende acties:

De Vastenaktie                                                                                 
Tijdens de 40-dagentijd voor Pasen. De VOM-groepen kiezen jaarlijks een project dat aangedragen wordt door Vastenaktie Nederland. De collecte is dan bestemd voor dat project. Verschillende scholen doen hier ook aan mee.

De week voor de Nederlandse missionarissen
Met Pinksteren wordt een collecte gehouden voor het persoonlijk welzijn van missie-werkers, b.v. het toezenden van tijdschriften, een zakcentje bij verlof in Nederland, enz.

MIVA(Missie Vervoer- en Communicatie-middelen)
In het laatste weekend van augustus wordt gecollecteerd om de aanvraag van missie-werkers voor een vervoer- of communicatie-middel te kunnen bekostigen.

Vredesdienst
Rond 21 september wordt er gecollecteerd ten behoeve van vredesprojecten geteund door IKV-Pax Christi.

Missio
Missiemaand oktober.
Collecte voor verschillende missie-projecten.

Adventsactie
Tijdens de advent voor Kerstmis.
Collecte voor verschillende missie-projecten.

Verder houden we ons ook bezig met verschillende andere acties zoals:
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood.
De kledingcontainers die bij de kerken staan worden regelmatig geledigd.

VOM nieuwsbronnen
www.vastenaktie.nl
www.weeknederlandsemissionaris.nl
www.miva.nl
www.paxvoorvrede.nl
www.missio.nl
www.adventsactie.nl