RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Sacramenten

De Rooms-Katholieke kerk kent 7 sacramenten.
Deze, door Jezus zelf ingestelde tekenen, tonen in krachtige woorden en handelingen
de onzichtbare liefde van God.

Het gaat om de sacramenten van Doopsel, Vormsel, Eucharistie,
Huwelijk, Wijding, Ziekenzalving en Boete en Verzoening.

Met uitzondering van de Wijding worden alle sacramenten
binnen de parochies van Emmen en Erica gevierd.
In het keuzemenu vindt u informatie over het sacrament.
Tevens vindt u informatie over hoe u deze binnen de parochies kan ontvangen.

Hierbij kunt u denken aan:

-   Welke sacramenten worden waar en wanneer gevierd ?
-   Hoe kan ik mijn zoon of dochter aanmelden voor het H.Doopsel ?
-   Hoe zit het met de voorbereiding op het H.Vormsel ?
-   Wie moet ik benaderen wanneer ik wil gaan trouwen ?

Op al deze vragen vindt u hier een antwoord.


Doopsel

'Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
en doopt hen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest..'
Mt. 28:19

Betekenis van het sacrament
Voor alle christenen is het doopsel het eerste sacrament. Door het sacrament van het doopsel wordt men opgenomen in de gemeenschap rond Jezus Christus. Het sacrament vindt haar wortels in de woorden van
de Schrift en en in de ononderbroken traditie van de kerk.

Bij het doopsel wordt gebruik gemaakt van de algemeen-menselijke en rijke symbolische betekenis. Door
de doop wordt de dopeling deelgenoot aan het Paasmysterie van Jezus. Eeuwig leven wordt hem of haar beloofd. Door de doop komt de mens in een bijzondere verhouding te staan tot God de Vader en wordt hij,of zij, ook daadwerkelijk 'Kind van God'.

Praktische informatie

Binnen de 4 locaties van het de Goede Herderparochie Emmen-Erica wordt ééns in de twee maanden gedoopt.
De pastores hebben hun assistenties onderling verdeeld.

Het actuele dooprooster, met de datum van het doopgesprek, is te vinden in 'Het Vierluik'.


De ouders, die hun kind willen laten dopen, dienen dit ruim op tijd te melden bij het parochiesecretariaat.
U kunt ook het doopformulier HIER downloaden en opsturen naar het parochiesecretariaat.
Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor het doopgesprek.

Tijdens dit doopgesprek ontmoet u de andere ouders,
wordt uitleg gegeven over het Doopsel en wordt de doopliturgie besproken.

doopvoorbereidingVormsel

,
Ontvang het zegel van de heilige Geest
de gave Gods'

uit de Vormselliturgie


Betekenis van het sacrament
Terwijl het sacrament van het doopsel de dopeling verenigt met de dood en verrijzenis (het Pasen) van
Christus, wordt de kandidaat met het sacrament van het vormsel versterkt met de gave van Pinksteren, de heilige Geest. Het vormsel voltooit dus het doopsel en schenkt de gave van de heilige Geest.

Net zoals de leerlingen met Pinksteren worden uitgezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen, wordt de vormeling nu een 'gezondene'. Met het vormsel krijgt hij of zij de kracht om in de wereld met woord en daad te getuigen van Gods liefde.

Bij het vormsel legt de bisschop (of in uitzonderlijke gevallen een gedelegeerd priester) de vormeling de hand
op en zalft hij diens voorhoofd met olie (chrisma). De bisschop spreekt daarbij de woorden: "Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods". De olie is eerder dat jaar, in de week vóór Pasen, door de bisschop gewijd.

Praktische informatie
Jaarlijks worden de jongens en meisjes, die de basisschool verlaten,
uitgenodigd deel te nemen aan de voorbereiding op het ontvangen van het H.Vormsel.

De Vormselvoorbereiding strekt zich uit over 2 jaar en vindt plaats in gastgezinnen.
De voorbereiding op het H.Vormsel vindt interparochieel plaats.

Aan het einde van het 2e catechesejaar ontvangen de kinderen
het H.Vormsel uit handen van de bisschop of zijn vertegenwoordiger (vicaris).

Voor meer informatie over de Vormselcatechese kunt u contact opnemen met de Vormselwerkgroep.
Mw. S. RocksEucharistie

,
Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit
brak het en gaf het aan zijn leelringen met de woorden:
'Neemt, eet; dit is mijn Lichaam'
Mc.26:26


Betekenis van het sacrament
Wat is de Eucharistie? Zij is het sacrament waarin Christus zijn lichaam en zijn bloed, dus heel zichzelf, aan de kerk geeft. Onder de gedaanten van brood en wijn komt Hij werkelijk aanwezig. Allen die Hem ontvangen, ontvangen werkelijk de verrezen Christus en worden in Hem één lichaam. De Eucharistie is dan ook de bron en het hoogtepunt van alle leven in de Kerk.

"Wanneer ieder van ons dezelfde Christus ontvangt, zijn we werkelijk allen in dit nieuwe, verrezen lichaam samengebracht, als de wijde ruimte waarin de nieuwe mensheid leeft." Zo drukte paus Benedictus XVI het grote, éénmakende mysterie van de Eucharistie uit in het boek Licht van de wereld (2010).

In de Eucharistieviering wordt Christus verkondigd door de woorden uit de Bijbel en komt Hij aanwezig door het Eucharistisch gebed, uitgesproken door een priester. Namens Christus spreekt de priester de woorden: "Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Dit is de beker van mijn bloed dat voor u vergoten wordt" uit. Daarmee 'consacreert' (heiligt) hij het brood en de wijn.

Jezus heeft de Eucharistie ingesteld tijdens de laatste maaltijd die Hij hield met zijn leerlingen. Daarna ging Hij zijn lijden en sterven tegemoet en van de getuigen weten we dat Hij verrees op de derde dag. Door zichzelf als voedsel te geven ("Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed") zegt Hij ons toe dat we delen in zijn sterven en verrijzenis.

Het brood dat geconsacreerd is (de hosties) wordt uitgedeeld aan de gelovigen die ter communie gaan. Wat over is wordt met respect bewaard en vereerd door aanbidding.

Praktische informatie

Dagelijkse eucharistievieringen
Op de weekdagen, met uitzondering van de maandag, wordt binnen de parochies van het I.B.E. de H.Eucharistie gevierd. Voor de mistijden verwijzen wij u naar het vieringenrooster.

1e H.Communie

Per parochie worden de kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, voorbereid op de 1e keer dat zij volledig deelnemen aan de Eucharistie. Deze voorbereiding vindt in Barger-Oosterveld plaats gedurende schooltijd. In Emmen, Emmerschans en Erica vindt de 1e Communievoorbereiding plaats ná schooltijd. Voor méér informatie over de voorbereiding per parochie verwijzen wij u door naar de desbetreffende parochie op deze site.

Boete en Verzoening

Betekenis van het sacrament

'God, die als een licht in ons hart is opgegaan,
geve dat gij oprecht uw zonden erkent en zijn barmhartigheid ondervindt'
uit de liturgie van het boetesacrament


Het sacrament van boete en verzoening wordt ook wel de biecht genoemd. Dit sacrament biedt de mogelijkheid om ons opnieuw met God te verzoenen, wat we ook gedaan hebben. Wie biecht slaat een nieuwe, blanco pagina in het boek van zijn leven op.

Een zonde is iedere daad die niet past bij een kind van God en een obstakel vormt voor Gods rijk van gerechtigheid. Ook na het doopsel, dat nieuw leven geeft, blijven we vrije mensen die gebukt gaan onder de neiging kwaad te doen. In een 'gewetensonderzoek' kun je je leven de revue laten passeren en komen tot spijt over begane fouten.

Christus verleende aan priesters het gezag om in zijn naam zonden te vergeven. "Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven" (Joh.20,23). In het sacrament van boete en verzoening belijd je je zonden in een persoonlijk gesprek aan een priester. Deze is gehouden tot absolute geheimhouding en kan je namens Christus de 'absolutie' geven, dat wil zeggen vergeving. Hij kan je daarbij een 'penitentie' opleggen, bijvoorbeeld het aandachtig bidden van enkele gebeden of het verrichten van een goed werk.

Praktische informatie

Voor de viering van dit sacrament kunt u contact opnemen met pastoor P. Stiekema.Ziekenzalving

Moge onze Heer Jezus Christus,door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid,
u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest.
uit de liturgie van de Ziekenzalving

Betekenis
Sinds het 2e Vaticaans Concilie spreken we niet meer over de 'Laatste sacramenten' maar over de
Ziekenzalving. Een spoedig levenseinde is dan ook niet meer het criterium voor de Ziekenzalving. Als iemand door ouderdom verzwakt is, zwaar ziek is of voor een zware medische ingreep staat kan hij of zij de Ziekenzalving ontvangen.

Het beste kan de zieke zelf tijdig om het sacrament vragen. Familie, vrienden, de arts of de verpleegkundige kunnen hierbij de zieke van dienst zijn door hem op die mogelijkheid te wijzen.

Praktische informatie

Voor het Sacrament van de Zieken kunt u contact opnemen met pastoor P. Stiekema.Huwelijk

Moge de Heer uw huwelijk bevestigen en zegenen.
Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden.
uit de huwelijksliturgie

Betekenis van het sacrament
God heeft man en vrouw voor elkaar bestemd. Door elkaar hun liefde te geven en open te staan voor nieuw
leven als vrucht van hun liefde, vormen ze een beeld van de overstromende liefde van God.

Het sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. Deze belofte wordt in het openbaar uitgesproken ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door getuigen. De priester of diaken roept Gods zegen over het paar af.
Het is niet een priester die het huwelijkssacrament toedient, maar man en vrouw dienen het elkaar toe. Man en vrouw moeten vrij zijn van elke verplichting of dwang. Zij schenken zich aan elkaar om - tot de dood hen scheidt - een volkomen levensgemeenschap te vormen die openstaat voor het ontvangen van kinderen.

Voor een huwelijk met iemand die niet katholiek is maar wel is gedoopt, is verlof nodig van de bisschop.
Voor een huwelijk met iemand die niet gedoopt is, dient bij de bisschop om dispensatie gevraagd te worden. In ieder geval moet één van beide Rooms-Katholiek zijn.

Praktische informatie

Mensen die elkaar willen ontvangen in het sacrament van het huwelijk kunnen, uiterlijk 6 maanden vóór de huwelijksdatum, contact opnemen met pastoor Buter. Hij kijkt of de gewenste trouwdatum beschikbaar is en hij zal de huwelijksvoorbereiding doen.

Alles wat je wilt weten
over het sacrament van het huwelijk
staat op onderstaande site.
Klik op de banner om deze (externe) site te bezoeken. SacramentHuwelijkSite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wijding

'Jezus ging de berg op en riep tot zich die Hij zelf wilde: en zij kwamen bij Hem.
Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen
en door uitgezonden te worden om te prediken.
Mc.3: 13-14


Betekenis van het sacrament
Wie gedoopt en gevormd is, kan in de Kerk twee speciale sacramenten ontvangen: de wijding en het huwelijk. Beide hebben gemeenschappelijk dat ze bestemd zijn voor het welzijn van anderen. Ze zijn een kanaal waardoor Gods liefde in de wereld kan komen.

De wijding is bedoeld voor degenen die het werk van de apostelen van Jezus voortzetten. De opdracht die Christus heeft gegeven aan zijn apostelen, is nu toevertrouwd aan bisschoppen, priesters en diakens. Zij ontvangen voor deze zending een wijding. Door de wijding (handoplegging onder het uitspreken van een wijdingsgebed) krijgt de wijdeling de gave van de heilige Geest, zodat zij hun werk voor alle gelovigen kunnen waarmaken.

Het wijdingssacrament bestaat uit drie trappen. De wijding tot bisschop, tot priester en tot diaken. De volheid van de wijding is de wijding tot bisschop. Het maakt de wijdeling tot een wettige opvolger van de apostelen. Hij treedt daarmee ook toe tot het college van bisschoppen. Samen met andere bisschoppen en de paus is hij verantwoordelijk voor de gehele Kerk. De bisschop aan wie een lokale kerk is toevertrouwd is in zijn bisdom de spil van eenheid. Iedere bisschop heeft in de geloofsgemeenschap de taken van onderricht, heiliging van de gelovigen en bestuur.

Bij een priesterwijding roept de bisschop Gods kracht af over de nieuwe priester. De priester kan in de naam van Christus en als medewerker van de bisschop het woord van God verkondigen en de sacramenten als Eucharistie, doop, biecht en ziekenzalving, toedienen.

Bij een diakenwijding wordt de nieuwe diaken aangesteld tot een dienst binnen de geloofsgemeenschap in naam van de bisschop. Hij staat de priester bij in de eredienst, bij pastorale taken en op het gebied van de liefdadigheid. Hij kan dopen en Gods zegen afroepen over een huwelijkspaar.

Praktische informatie
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met pastoor P. Stiekema.