RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 26-03-2020

Het PAASTRIDUÜM – één lange liturgie

“Met de pastoor.” Ik pak de telefoon op en krijg een jonge vrouw aan de telefoon.
“Ik heb een vriend en wij willen graag volgende jaar op vrijdag 10 april trouwen. Kan dat?
” Ik kijk in mijn agenda: 10 april is op Goede Vrijdag! Mijn antwoord aan haar is een teleurstelling, want ze hebben het gemeentehuis en de feestzaal al min of meer besproken.
Het lukt me om het huwelijk op een andere geschikte datum te krijgen, maar ik moet wel wat argumenten uit de kast halen.

De viering van Pasen is zo bijzonder, omdat we er drie dagen over doen: het zgn.
Paastriduüm. Het mysterie van Christus’ leven, sterven, en verrijzen wordt over meer vieringen uitgespreid. Dat ene mysterie is zó rijk, dat we verschillende aspecten en emoties een plaats kunnen geven.
We beginnen met het vriendenmaal van Jezus en zijn apostelen, de angst en arrestatie door het verraad van Judas.
Daar staan we bij stil op de avond van Witte Donderdag.
Goede Vrijdag staat in het teken van Jezus’ lijden, zijn eenzaamheid, zijn pijn en lijden en sterven aan het kruis. En dan komt de stilte van het graf: Stille Zaterdag. Dat is ook de dag van hoop, want Jezus had gezegd – zonder dat we het goed hadden begrepen – dat Hij op de derde dag zou verrijzen.

Dat het Paastriduüm eigenlijk één viering is, blijkt hieruit dat Witte Donderdag zonder zegen wordt
afgesloten en in stilte eindigt, en dat de viering op Goede Vrijdag in stilte begint en ook weer stil
eindigt. Pas op het einde van de Paaswake wordt weer plechtig de zegen gegeven.
We concentreren ons op Jezus’ dood en verrijzenis.
In deze drie dagen vieren we geen doopsels, vormsels, huwelijken en jubilea.
Een uitvaart – als die niet tot na 2e paasdag uitgesteld kan worden –
vieren we als gebedsdienst en zonder H. Communie.
Het bidden van de kruisweg als volksdevotie op Goede Vrijdag kan uiteraard wel , maar allerlei andere devoties pikken we pas na Pasen weer op.
Ik hoop dat u tijdens het Paastriduüm de dood en verrijzenis van Jezus kunt meebeleven.

Zalig Pasen.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – LeeuwardenGewijzigd dd:29-03-2020

INFORMAIE VAN HET BISDOM

- Herderlijke brief van onze bisschop naar aanleiding van de Coronacrisis

lees

 

- Creatief katholiek zijn in quarantaine

lees

 


Gewijzigd dd: 03-03-2020

VASTENBRIEF 2020
Getuigen van de bevrijding

Als we Pasen willen vieren, moeten we ons goed voorbereiden.
We maken een begin met deze periode van bezinning op Aswoensdag door ons te laten tekenen met het askruisje.
En dat is nog maar een begin, we hebben nog anderhalve maand.
Deze tijd vraagt om reflectie op ons persoonlijk leven, op ons staan in de Kerk en onze betrokkenheid op de samenleving.

lees

 


Gewijzigd dd: 24-02-2020

VAN DE BESTUURSTAFEL

Wanneer de laatste praalwagens van Carnaval zijn opgeborgen breekt de Veertigdagentijd aan, de rechte lijn naar Pasen.
De Vastentijd begint voor katholieken ieder jaar op Aswoensdag, dit jaar was het 26 februari. Kortom, we gaan een bijzondere periode tegemoet.
Dit werd ook duidelijk tijdens de bestuursvergadering.
Pastor Lange is door ziekte afwezig. In elk geval tot begin maart. Samen met de specialist en de bedrijfsarts wordt bezien wanneer en met welke werklast zij het werk kan hervatten. Dank aan de vicaris-generaal, de liturgiegroepen en pastor G.M. Schoenmakers voor hun extra inzet.
Mocht ziekte van pastor Lange langer duren dan wordt het liturgisch weekendrooster aangepast.
We wensen de pastor beterschap.

Zorgen zijn er over het exploitatietekort van € 48.000, -. Dat is niet vol te houden voor de parochie, de financiële reserves zijn beperkt.
Het bestuur gaat in gesprek met locatieraden hoe de uitgaven te verlagen en inkomsten te verhogen.
Afname van vrijwilligers roept de vraag op hoe we in de nabije toekomst alles moeten organiseren.
In het najaar gaat het bestuur op één avond in gesprek met locatieraden en belangstellende parochianen hoe onze parochie duurzamer kan worden.
Een maatschappelijk actueel onderwerp dat ook kerkelijk van belang is, praktisch en vanuit ons geloof.

De cursus Katholiek Zo Gek Nog Niet heeft 9 deelnemers, een mooi aantal.
In Erica zijn er 10 communicanten, in Barger-Oosterveld zijn er 13.
Aanmelding voor de communiecatechese van de Pauluskerk is nog open.

Communicanten van de Franciscuskerk hebben aansluiting gezocht bij andere locaties.
I.o.m. de Brummelbos gaat de pastoor op die school catechese geven.

Namens het parochiebestuur,
Cor Siekman


Gewijzigd dd: 24-02-2020

VASTENACTIE-SPONSOR-WANDELING

Op zondag 22 maart 2020 kunt u meedoen aan de Vastenactie sponsor wandeling van ongeveer 5 kilometer.
Startplaats: locatiegebouw de Schiphorst, gebouw staat links achter de parkeerplaats naast de Pauluskerk.
U kunt uw auto parkeren op die parkeerplaats. We lopen door het centrum van Emmen, een uitgezette wandeling langs de struikelstenen.
Struikelstenen zijn kleine gedenkstenen, die liggen op plaatsen waar vroeger (tot in de Tweede Wereldoorlog) Joden gewoond hebben.
Tijd: om 14.00 uur starten we; vanaf 13.45 uur is de inloop.
Kosten: minimaal € 2,50 per persoon, waarbij we hopen dat er een hogere opbrengst zal zijn als u zich laat sponseren ten bate van het Vastenactie-project.
Na de wandeling is er koffie drinken en informatie over het Vastenactie-project, in de Schiphorst. 

De VOM-groep


Gewijzigd dd: 24-02-2020

VASTENACTIE-MAALTIJD

De werkgroep Vrede, Ontwikkeling en Missie organiseert voor alle vier de locaties van onze Goede Herder parochie een vastenmaaltijd.
De sobere maaltijd van vegetarische soep en brood wordt omlijst door momenten van bezinning en gebed.
Met elkaar eten is bij uitstek hét moment om elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen.
Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage doneren, waarvan de netto opbrengst ten goede komt aan het vastenactieproject.

De vastenmaaltijd wordt gehouden op donderdag 12 maart 2020 in de Schiphorst; gebouw staat links achter de parkeerplaats naast de Pauluskerk. U kunt uw auto parkeren op die parkeerplaats.
Tijd: van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Als u wilt kunt u om 19.00 uur de wekelijkse mis bijwonen in de Pauluskerk.
Aanmelden voor 1 maart 2020 zodat we weten hoeveel we moeten inkopen:
per email: goedeherderparochie@gmail.com of per telefoon op de vier locatie secretariaten
.

De VOM-groep


Gewijzigd dd: 24-02-2020

VASTENWANDELING
zaterdag 28 maart 2020 - Bargerveen -Weiteveen

Van harte nodigen we iedereen uit de Vastenwandeling met ons mee te lopen door het mooie natuurgebied Bargerveen in Weiteveen. Door de schaapskooi en het nieuw ingerichte natuurgebied is het gebied rond Weiteveen nog mooier geworden.

De Vastenwandeling is een sponsortocht dat wil zeggen dat de deelnemers zich laten sponsoren of zelf een bedrag geven om met de Vastenwandeling mee te mogen lopen.

lees

 


Gewijzigd dd: 02-02-2020

ASWOENSDAG (26 FEBRUARI 2020) EN DE KRUISWEG OP VRIJDAGMIDDAG

Waar carnaval in aantocht is, de voorbereiding daarop druk gaande is.... is er ook iets anders in aantocht: de Veertigdagentijd voor Pasen, te beginnen met Aswoensdag. Een periode van bezinning, verstilling en versobering om te ontdekken wat in dit sterfelijk dus eindig bestaan er wérkelijk toe doet.

Aswoensdag wordt in onze parochie royaal gevierd: om 10.00 uur in de Franciscus en in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
's Avonds wordt het om 19.00 uur gevierd in de Paulus en de Gerardus Majella.

Op aandringen van Rome hebben de Nederlandse bisschoppen nog eens expliciet bepaald dat askruisjes alleen op Aswoensdag mogen worden uitgereikt. Niet op andere dagen.
Aswoensdag is nog altijd een vasten- en onthoudingsdag (de reden om vooraf carnaval te vieren).

Tijdens de Veertigdagentijd is er elke vrijdag om 15.00 uur, in het processiepark (kerkebos) of in de kerk van de Gerardus Majella, een Kruiswegmeditatie. Inspirerend om samen met Jezus de weg naar Jeruzalem te gaan.


Gewijzigd dd: 02-02-2020

VASTENACTIETHEMA 2020: WERKEN AAN JE TOEKOMST

Een beter leven dankzij goed onderwijs
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april 2020– staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

lees


Gewijzigd dd: 28-11-2019

KERKBALANS 2020

Na alle aankomende feestdagen, aan het begin van het nieuw kalenderjaar 2020 is het weer tijd voor actie Kerkbalans.
Een jaarlijkse actie om de financiën van onze parochie in balans te houden onder het motto 'Geef voor je kerk.'
Hopelijk is uw parochie u wat waard, hebt u ook in deze tijd ruimte voor de kerkbijdrage. Dat biedt uw parochie ruimte om te doen wat wij in Jezus' Naam hebben te doen.
Op duizend manieren willen mensen ruimte.
Ruimte om te leven, ruimte om te wonen, ruimte om te werken, ruimte om te ontspannen, ruimte om jezelf te ontwik­kelen, enz. Daarnaast is in ons hart ruimte voor toekomst­verlangens. Het verlangen naar een menswaardige omgang met elkaar, gekend en gezien te worden. Het verlangen naar vrede, het verlangen naar waarden en normen die wortel schieten waardoor we levens­ruimte krijgen. Kortom het visioen van Gods Koninkrijk op aarde.
Als parochie zetten wij daarvoor in, in Gods naam.
Gelukkig zijn er legio mensen die God ruimte geven in hun bestaan.
Vallend en opstaand proberen zij te leven naar Gods Woord, vertrouwend eens het Land van Belofte te bereiken.
Veel gelovigen besteden wekelijks uren aan het kerkelijke vrijwilligerswerk.
Christus' Kerk is nog altijd de grootste vrijwilligers­organisatie van Neder­land.
Wie goed naar onze parochie kijkt, ziet dat zij heus bruist van leven: er is liturgie, catechese en spiritualiteit, diaconie, kerkschoonmaak en -onderhoud, koren met koorleiders en organisten, de website, redactie van het parochieblad, enz., enz., enz.
In onze parochie bruisen we van nieuwe plannen!
Hoewel we als parochie dankzij de inzet van veel vrijwilligers goedkoop ons werk kunnen verrichten, kan het niet helemaal voor niks. Onderhoud van gebouwen, verzekeringen, gas, water, elektra en de kosten van koren, pastores, enzovoorts daarvoor heeft zelfs een parochie euro's nodig.
Hopelijk gunt u in uw leven God ook financiële ruimte.
Zodat zijn Woord blijft klinken, mensen zoals u zich kunnen blijven inzetten voor dat visioen: het Koninkrijk Gods.

 


Gewijzigd dd: 10-12-2019

‘KATHOLIEK ZO GEK NOG NIET’ BASISCURSUS 2020

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof

Januari 2020 start de geloofscursus 'Katholiek, zo gek nog niet'.
Deze basiscursus is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie katholiek is maar het geloof willen herontdekken of verdiepen.
De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien.
De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel.
Deelname verplicht echter tot niets.
De cursus behandelt onder meer de schepping, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, het heil dat Jezus brengt, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.
De cursus wordt gegeven door pastoor P.J.J. Stiekema.
De cursus begint donderdags om 20.00 uur in locatiehuis Het Drieluik, Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen en is gepland op de data 23/1, 30/1, 13/2, 20/2, 5/3, 19/3, 26/3, 16/4, 23/4 en 7/5 2020.

U kunt zich opgeven bij:
pastoor Stiekema: p.j.j.stiekema@gmail.com.

lees


Gewijzigd dd: 24-02-2020

EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN DE COMMUNIECATECHESE 2020

OOp twee kerklocaties is de communiecatechese 2020 uit de startblokken gekomen, op een derde locatie staat het op het punt te beginnen. Leidraad is het project 'Het geheim van de Eucharistie'.
De betekenis van de eucharistie, Jezus' inzet wordt kindvriendelijk ontrafeld.
We wensen de kinderen, hun ouders en de leden van de werkgroepen een inspirerende voorbereiding.

Tijdens de vieringen van Palmpasen zullen de communicanten zich presenteren. Zaterdag 4 april 2020 presenteren zich:
in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica: Rosella de Jong, Saar Lambers, Joes Melenhorst, Siem Melenhorst, Liv Moorman, Zara Reijerink, Maja Schodowska, Colin Serafinski, Aimée Wittering en Livia Wolowicz;

In de Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld: Sepp Berens, Lois Borghuis, Mikai Fischer, Jill Gerdes, Lise Gerdes, Mila Gerdes, Isa de Groote, Eline Grummel, Dex Sandro Keuter, Tonny Kok, Julian Kroezen, Petter Schepers en Bram Suelmann.

De data van de eerste heilige Communie zijn:
zondag  19 april 2020, om 10.00 uur, Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld
zondag  07 juni 2020, om 10.00 uur,  Pauluskerk te Emmen
zondag  14 juni 2020, om 10.00 uur,  OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica

Middels onderstaande knop vindt u de data van ouderavonden en catechesebijeenkomsten alsmede een aanmeldingsformulier per parochielocatie.

lees

 


Gewijzigd dd: 10-12-2019

GEDRAGEN WORDEN DOOR PAROCHIANEN
Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Een gezonde kerkgemeenschap stelt belang in haar pastores en draagt ze zoals u als parochiaan ook zelf gedragen wilt worden in lief en leed. Dat is een wisselwerking.
Priesters, diakens en pastoraal werkers vragen niet om complimenten en bedankjes, ze vragen erom gekend te worden als persoon, én in hun ambt of functie. Die twee dingen horen namelijk bij elkaar.

lees

 


Gewijzigd dd: 29-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE HORST!Horst

ZIEKENCOMMUNIE: Ieder 1e vrijdag van de maand is er voor de katholieke bewoners van de Horst van 15.00 – 15.30 uur een korte viering, voorgegaan door pastor J. Lange.
We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking De werkzaamheden bestaan uit o.a. het klaarzetten van de kopjes, cliënten ophalen van hun woonafdeling, bij de cliënten zitten tijdens de viering. Na afloop wordt met elkaar koffie/thee gedronken, de cliënten weer naar hun woonafdeling gebracht en opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst en dat u in staat bent om cliënten in een rolstoel te begeleiden.
Als vrijwilliger ben je van 14.15 – 16.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.

KERKDIENSTVRIJWILLIGER: Elke vrijdagavond is er een kerkdienst in de Horst van 19.00 – 20.00 uur. Er zijn wisselende voorgangers; de geestelijk verzorgers van Treant leiden ook af en toe een dienst. Iedereen is welkom bij deze diensten; het maakt niet uit wat iemand wel of niet gelooft. Regelmatig treedt een koor op. De zang wordt ondersteund door eigen organisten. Er zijn 4 teams. We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking. U bent 1x per maand aan de beurt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het klaarzetten van stoelen, kopjes klaarzetten, cliënten ophalen van de woonafdeling, uitdelen van de liturgie (boekjes), en bij de cliënten zitten tijdens de dienst. Na afloop wordt met elkaar koffie gedronken en de zaal weer opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst, kunt omgaan met eventueel andere geloofsovertuigingen en daar respect voor hebt. U bent in staat om cliënten in een rolstoel te begeleiden. De teams hebben onderling en met elkaar een goed contact. U zou heel welkom zijn!
Als vrijwilliger ben je van 18.00 – 21.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator vrijwilligers in de Horst, telefoonnummer 0591-228189. (Op maandag en  dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagmorgen)

 

Ine Schilder


Gewijzigd dd: 15-10-2019

WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)

We komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens