RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen

Gewijzigd dd: 22-12-2020

KERSTVIERINGEN VAN DE PAROCHIE OP INTERNET

De Kerstavond vieringen op 24 december 2020 gaan niet door vanwege de verscherpte corona maatregelen.

Deze Kerstmis, 2020, door bekende coronamaatregelen, maximaal 30 gelovigen per viering…
Dat is nog al een verschil!

Dankzij Bennie Wolbers (Barger-Oosterveld), wiens camera gebruikt mag worden, en ons parochiële team van cameramannen en -vrouwen (afkomstig van alle locaties) worden de vieringen van Kerstmis in onze parochie gefilmd. Bij het filmen komen alle locaties en het diverse aanbod van vieringen in beeld.

Deze vieringen zijn na afloop te zien op YouTube en Facebook via de link:
https://www.youtube.com/user/mrunknown62 of
https://www.facebook.com/pastoor.stiekema.7.

Alle vieringen in de H. Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld waren en zijn altijd met geluid (dus zonder beeld) voor alle belangstellenden te volgen op het internet via de link:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010


Gewijzigd dd: 09-12-2020

Aanpassingen van coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben bepaald dat, door het coronavirus, voorlopig niet meer dan dertig (30) gelovigen bij een viering zijn. Dat is exclusief bedienaar, koster, organist, lector/lectrice, zanger/zangeres, enz.

In de kerk is, bij uitzondering, een mondkapje niet wettelijk verplicht.
De Nederlandse bisschoppen adviseren dringend om in de kerk wél een mondkapje te dragen en deze alleen af te doen bij het ontvangen van de heilige Communie.

Reservering was en blijft voor weekendvieringen verplicht.

U kunt reserveren tijdens opening van het locatiesecretariaat, per telefoon of per email.
Medewerkers privé mailen of bellen is lastig, er zijn namelijk meerdere secretariaatsmedewerkers. Dan kan het misgaan met een reservering die via een verkeerde route binnenkomt.

Vindt u één uur met mondkapje in de kerk te lang: u kunt de eucharistie ook op weekdagen vieren, die duurt 30 minuten.
Voor de eucharistie op weekdagen is reservering niet nodig.
De bisschoppen vragen iedereen te bidden voor de slachtoffers van corona en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg: dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een besmetting hebben opgelopen.
Mocht de situatie van de ene op het andere moment wijzigen dan leest u dat op onze internetpagina of eventueel in een digitale nieuwsbrief. U kunt u via het secretariaat aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
Alle vieringen in de H. Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld waren en zijn altijd met geluid (dus zonder beeld) voor alle belangstellenden te volgen op het internet via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010

Voor de weekendviering is plaatsreservering verplicht.
Reservering is niet nodig voor de Eucharistie op weekdagen.

Naar aanleiding van de tweede coronagolf heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, voor de gelovigen in het aartsbisdom, die zeker de moeite waard is ook door anderen te worden gelezen:
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-01-Pastoraal-woord-kardinaal-Eijk-bij-tweede-golf-coronavirus.pdf?fbclid=IwAR20bbMF77TUuS60MHtCJ7G8L4W_e4LkJntGwibtjuoKm2D-edzFZvq8mNc

De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Corona en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg: dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een besmetting hebben opgelopen.

Mocht de situatie van de ene op het andere moment wijzigen dan leest u dat op deze website of eventueel in een digitale nieuwsbrief.


Gewijzigd dd: 22-12-2020

ÉÉN KERKDEUR DIE WÉL OPENZWAAIT VOOR GASTEN!

Op kerstavond kerkdeuren die door het coronavirus noodgedwongen dicht bleven. Dichte deuren zijn Jezus bekend. Hij werd zelf door zijn ouders al in een voederbak gelegd ‘omdat er voor hen geen plaats was in de herberg’.

Er zijn genoeg mensen voor wie geen plaats is in de herberg: de daklozen van vandaag. Het risico om dakloos te worden is nooit ver van iemands bestaan: Een echtscheiding, forse economische tegenslag kunnen voldoende zijn om huis en haard te verliezen. Daar sta je dan!

De druk op de nachtopvang is groot. Er zijn méér daklozen en in de nachtopvang geldt ook 1,5 meter afstand. In verband met het coronavirus heeft het rijk gemeenten opgeroepen voor adequate opvang te zorgen. De nachtopvang van het Leger des Heils aan de Weerdingerstraat heeft, na ophoging van het aantal bedden, de grens van de capaciteit bereikt. Er is een tijdelijke uitbreiding op een andere locatie noodzakelijk.

Het parochiebestuur heeft in overleg met de locatieraad H. Pauluskerk besloten parochiezaal de Schiphorst beschikbaar te stellen als tijdelijke locatie voor nachtopvang. Vanwege de pandemie mogen we die ruimte voorlopig zelf niet gebruiken. Bijzonder? Niet echt. Het is core business voor een kerk die openstaat naar de samenleving! In het spoor van Jezus, de Goede Herder, maken we in de samenleving een helder diaconaal gebaar: ‘Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en u hebt Mij opgenomen.’ (Mat. 25, 35)

In goed overleg met de gemeente Emmen en het Leger des Heils biedt de parochiezaal slaapruimte voor 8 tot 10 mensen met daarbij begeleiding en beveiliging. Het Leger des Heils selecteert hiervoor mensen die alleen behoefte hebben aan een slaapplek en een maaltijd. Mensen die veel begeleiding nodig hebben, worden opgevangen op hun eigen locatie. Er wordt ook voorzien in bewaking van het gebouw en de schoonmaak ervan.

De nachtopvang is vanaf 18 december open tussen 18.00 uur en 9.30 uur.
Buiten deze tijden zijn de mensen welkom in de nabij gelegen dagopvang.
Wij heten onze gasten oprecht welkom!

ldh

pastoor P.J.J. Stiekema


Gewijzigd dd: 09-12-2020

HELP UW PAROCHIE DE CORONATIJD DOOR: ACTIE KERKCOLLECTE!

Vanaf maart tot en met mei kon in onze vier kerken niet worden gecollecteerd.
Vanaf 1 juni jl. kon er weer gevierd worden maar met een beperkt aantal gelovigen.
Naast ongemak dat we de eucharistie niet konden meevieren, en veel parochianen om zeer begrijpelijke redenen nog niet aan de vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.

Normaal is de totale jaaropbrengst van de collectes zo’n € 35.000.
Omdat het collectemandje niet rond mag gaan tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Soms en bij kerkelijke uitvaarten helaas meestal gepasseerd door het beperkt aantal bezoekers. We hebben onderzoek gedaan naar contactloos collecteren in de kerk maar daarvan wegen de kosten nauwelijks op tegen de baten.
We zullen de gebruikelijke en noodzakelijke collecte-inkomsten voor een heel belangrijk deel missen.
We schatten dat de collecte-inkomsten dit jaar € 25.000,- lager zijn dan normaal.

Ook een andere substantiële inkomstenbron is zo goed als opgedroogd: inkomsten uit belegging van geldmiddelen (dividenden en rente). Dit alles betekent voor 2020 een forse schadepost.
We hebben wel extra onkosten om te voldoen aan de coronavoorschriften: ontsmettingsmiddel, merkmateriaal, hoestschermen, mondkapjes, enz.
Gelukkig werden ook inkomsten verkregen van parochianen, die een extraatje overmaakten. Dank u wel daarvoor!

Als parochie hadden we financieel al een fors structureel tekort. Voordat het virus explodeerde was het bestuur begonnen dat tekort te dichten. Een creatieve werkgroep bedacht activiteiten om extra inkomsten te genereren. Door het coronavirus moeten die extra fondswervende activiteiten al direct in de wachtstand.

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan.
Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand december financieel een steuntje of steun in de rug te geven.
Om de schade voor de parochie zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.
U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Kerstmis aan de collecte zou hebben gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes zou hebben gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past.
Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar.

U kunt uw bijdrage, o.v.v. corona-kerstcollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen

Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42
Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:    NL65 RABO 0114 5003 04
Locatie H. Gerardus Majella:                     NL07 RABO 0317 0161 05
Locatie H. Paulus:                                    NL11 RABO 0368 4602 74
Of 
Centrale parochiekas:                              NL13 RABO 0317 0480 07


Gewijzigd dd: 22-12-2020

MANDEN VOOR VOEDSELBANK DE HELPENDE HAND

In Nederland leven circa 1.000.000 mensen onder de armoedegrens.
Vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat het hardste nodig hebben.
Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten.

Ook in Emmen en omgeving zijn mensen afhankelijk van de voedselbank.
In de H. Pauluskerk staan in de kerk rieten manden, voor uw bijdrage aan De Helpende Hand, een plaatselijke voedselbank.
Zorg voor de minderbedeelden is voor christenen geen vrijblijvende zaak.
Het is Jezus’ opdracht! Het is dan ook goed te zien dat mensen hun bijdrage deponeren.

Dank daarvoor!


Gewijzigd dd: 09-12-2020

ADVENTSACTIE 2020

Delen smaakt naar meer

Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne.
Adventsactie wil helpen de honger de wereld uit te helpen.
Daarom staat de campagne dit jaar in het teken van voedselzekerheid

Voor meer informatie druk op onderstaande knop

lees


Gewijzigd dd: 09-12-2020

MAILADRESSEN VAN VRIJWILLIGERS, ANDERE PAROCHIANEN EN BELANGSTELLENDEN

Waar coronamaatregelen veranderen informeren we u via ons parochieblad en onze website http://www.rkemmen-erica.nl/.
Soms zijn veranderende coronamaatregelen op heel korte termijn. Waar niet iedereen de website regelmatig bezoekt is (interne) mailing handig als extra communicatiemiddel.
Een digitale muurkrant.
Voor verzending van de digitale nieuwsbrief beschikken we over ruim 500 mailadressen.
Dat zijn lang niet alle mailadressen van onze parochianen. Hebt u mailadressen van vrijwilligers en/of andere parochianen of belangstellenden die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen? Wilt u die mailen aan het locatiesecretariaat?

Voor de locatie OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Erica: rkkerk-erica@hetnet.nl.
Voor de locatie H. Gerardus Majella, Barger-Oosterveld: stgerardus@hetnet.nl.
Voor de locatie H. Paulus, Emmen: pauluskerk.emmen@outlook.com.
Voor de locatie H. Franciscus van Assisi, Emmerschans: fr.assisie@planet.nl.

Dan kunnen aangereikte adressen – onder toepassing van de bekende AVG – aan het mailbestand worden toegevoegd. Dit bestand wordt met niemand gedeeld. Hebt u geen behoefte aan deze mailing: laat het de afzender weten en uw mailadres wordt verwijderd.


Gewijzigd dd: 01-10-2020

HEROPENING BERNHARDUSKAPEL-HOLTINGERHOF

Door uitbraak van het coronavirus verviel de eucharistie op vrijdag in de Bernharduskapel van woonwijkcentrum Holtingerhof, Holtingerbrink 72, 7812 DA Emmen.
Al die tijd is de godslamp er blijven branden, zelfs de kerkelijke kleuren in de kapel bleven veranderen met het kerkelijk getij.
Dat alles dankzij de trouw van onze kosteres Ria Grol!

Uw en mijn geduldig wachten, het wachten van de Heer zelf (!) heeft geloond.
Het woon- en zorgcentrum heeft het licht op groen gezet, we mogen er weer vieren! Uiteraard hebben we het coronaprotocol van het huis in acht te nemen. Dat gaan we ook zeker doen!
De kapel heeft 20 veilige zitplaatsen. Bij de ingang van de Holtingerhof ligt een intekenlijst; daarop noteert u uw naam en hoe laat u het pand binnenkwam.
U desinfecteert uw handen, er staat een desinfecteringspaal. Vervolgens gaat u direct rechtsaf de kapel in. U hoeft het woonwijkcentrum dus niet verder in te gaan.
Na de eucharistie, noteert u bij uw naam het tijdstip van vertrek uit het woonwijkcentrum.

Tijdens de eucharistie gelden de regels die voor heel katholiek Nederland gelden: er is geen volkszang, de collecteschaal staat bij de ingang. Bij uitreiking van de heilige Communie komen ‘onze Heer’ en de uitreikende pastoor (met mondkapje) bij u langs.
In de kleine sacristie zal 1,5 meter afstand houden niet lukken. Daarom starten we eerst zonder de inzet van lectrices juist omwille van de gezondheid van die lectrices.
Vanaf vrijdag 2 oktober a.s.om 19.00 uur bent u weer van harte welkom bij de eucharistie in de Holtingerhof.

 


Gewijzigd dd: 09-12-2020

VAN DE BESTUURSTAFEL

Op afstand maar toch dichtbij

Corona en toch een bestuursvergadering?
Ja, het kan via het wereldwijde internet. Begin november hadden we onze première. Iedereen zat thuis achter zijn computerscherm met de camera aan. Niet ideaal maar toch prettiger dan via de e-mail of telefoon. Een prettige bijkomstigheid van deze vergadering was dat men een vers kopje koffie kon laten brengen door je partner of gewoon ondertussen genieten van een rokertje.

Een belangrijk vergaderpunt was het structureel financieel tekort van de parochie van circa € 40.000,=.
De impact van het coronavirus is groot. Het heeft niet alleen gevolgen voor uw dagelijks doen en laten.
Vertrouwde geldstromen zijn van de een op andere dag opgedroogd. Binnen onze parochie vernemen we die financiële impact ook. In alle kerken bleven de bekende collecteschalen en offerblokken veel leger. In december houden we daarom een digitale kerstcollecte, informatie daarover elders in dit parochieblad.
In januari start actie Kerkbalans.
Een goed moment om dan eens extra na te denken over uw financiële bijdrage.
En als u, via een machtiging, jaar in jaar uit hetzelfde bedrag betaalt… zou dat bedrag voor inflatie gecorrigeerd kunnen worden? Ondanks de donkere berichten gaan we een bijzondere periode tegemoet ‘De advent’. De aanloopperiode naar kerst, ondanks de corona, voor velen een belangrijk familiefeest. Een feest welke al decennialang door de commercie is omarmd, mooie kleding, versieringen    en heerlijk eten.

Bron: Youtube.com/edumore
Toch is het het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt gevierd.
Hij die voor de armen en zwakkeren van de samenleving opkwam.
Laten we allemaal in beweging komen en de parochie ondersteunen, zowel financieel als door hand- en spandiensten.
Samen moeten we het doen, immers achter de wolken schijnt de……….
Allen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2021 toegewenst, tot volgend jaar.                                   

Namens het parochiebestuur, Cor Siekman

 


Gewijzigd dd: 09-12-2020

'KATHOLIEK , ZO GEK NOG NIET', basiscursus 2021 in Erica

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof
Als coronamaatregelen de boel niet in het honderd sturen… dan start in januari 2021 de geloofscursus 'Katholiek, zo gek nog niet'.
Deze basiscursus omvat 10 avonden en is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie katholiek is maar het geloof wil herontdekken of spiritueel verdiepen.

De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om geestelijk te groeien.
De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel.
Deelname verplicht echter tot niets. De cursus behandelt o.a. de schepping (verhouding geloof en wetenschap), de roeping van Abraham en die van ons, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, Jezus’ inzet en offer, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.

De cursus wordt gegeven door pastoor P.J.J. Stiekema. De cursus is woensdag om 20.00 uur in de parochiezaal, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica en gepland voor de data 20/1, 3/2, 10/2, 24/2, 10/3, 17/3, 24/3, 14/4, 21/4 en 28/4. De ingang van de parochiezaal is te vinden tussen kerk en pastorie.

U kunt zich opgeven bij pastoor Stiekema: p.j.j.stiekema@gmail.comGewijzigd dd: 19-10-2020

bisdom

Mgr. Van den Hout:  ’De kracht zit van binnen’

Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken.
Vrijdag 9 oktober zijn parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid door het besmettingsrisico van Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl. In de videoboodschap spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig omgaan met de risico’s en beperkingen opgelegd in de Coronacrisis.

Elke  bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en verwijst naar een inspiratiebron in het Evangelie. Bisschop Ron van den Hout benadrukt  het belang van de innerlijke houding tegenover druk van buiten en is aangemoedigd door het Evangeliewoord van Jezus voor de blinde van Jericho die Hij genezen heeft : ‘’Uw geloof heeft u gered.’’

‘’Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat van buitenaf komt’’, zegt mgr. Van den Hout, ‘’ook al is dat heel massief, best heel bedreigend en best heel schadelijk. (…..). Het bedreigt  onze gezondheid. Ook  het kerkelijk leven wordt geschaad.  Het geloof van mensen kan geschaad worden. Maar de kracht van het niet-beschadigd-worden zit van binnen:  Jouw geloof heeft je gered.  Onze kracht zit van binnen.’’

De videoboodschap is gemaakt door Katholiek Leven.nl.  De volledige video is te vinden op internet via:  https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/

 


Gewijzigd dd: 26-08-2020

Toegevoegd dd 18 juli 2020

BONIFATIUS ACADEMIE START MET CURSUSSEN EN PUBLIEKSLEZING

Voorjaarscursussen van de Bonifatius Academie, onderbroken door de coronacrisis, kunnen dit najaar worden afgemaakt. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk.  Dit najaar start de nieuwe cursus Parochievernieuwing.  Parochianen en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Een aanmeldingsformulier vindt u via www.bonifatiusacademie.nl , waar de cursusinformatie ook te vinden is. U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar: l.winter@bisdomgl.nl
Op 29 september is in Leeuwarden de eerste Bonifatius Academie lezing: Duurzaam denken over water’. Een actuele bezinning op  paus Franciscus’ encycliek Laudato Sí, het groeien watervraagstuk en onze levensstijl. 

Najaarsaanbod 2020
De Bonifatius Academie biedt de volgende cursussen:
- Basiscursus over Kerk en geloofsgemeenschap
- Twee Bijbelcursussen:  OT: Jacob en Jozef (door bisschop Ron van den Hout) en NT: Brieven van Paulus
- Diaconale leerroute (1)
- Parochiebestuur
- Parochiecommunicatie
- Parochievernieuwing: Parochie met een missie

NIEUW: Bonifatius Academie lezing 2020 
De jaarlijkse Bonifatius Academie lezing is een initiatief in samenwerking met het landelijk christelijk platform Het Goede Leven.  Thema: ‘Duurzaam denken over water.  Encycliek Laudato Sí en het watervraagstuk’’.  De lezing is op 29 september a.s. , 19.30 uur,  bij onderzoekinstituut voor Watertechnologie Wetsus in  Leeuwarden. Sprekers:  prof. dr. Cees Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie en directeur Wetsus, en dijkgraaf/RK diaken Hein Pieper.  De lezing is in het licht van de oproep van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Sí (2015) tot versobering van levensstijl om uitputting van de aarde en arm-rijk conflicten te voorkomen. Prof. Buisman publiceerde in 2018 als bijdrage aan de maatschappelijke discussie zijn essay ‘’De mens is geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld’’(2018).  

Via onderstaande snelkoppeling kunt u de folder van het Bisdom verder lezen voor meer informatie.

lees

Toegevoegd dd 10 juli 2020

VAN HET BISDOM

Column van de bisschop voor de maanden juli en augustus

lees


Gewijzigd dd: 29-06-2020

DAGELIJKSE OPENSTELLING VAN KERKEN
Dagelijks voor het publiek geopend zijn:

de H. Gerardus Majellakerk, Splitting 142 te Barger-Oosterveld;
de Mariakapel achter de OL Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Kerkweg 122 te Erica;
de Mariakapel van de H. Pauluskerk, Meerstraat 2 te Emmen.

U kunt een kaarsje opsteken, in stilte bidden of wat dan ook….
Voor al deze locaties geldt: u bent welkom. Wie verkouden is of zich niet lekker voelt: kom vooral niet!

Treft u andere kerkbezoekers: nader hen niet, neem minimaal de 1,5 meter fysieke afstand in acht. Dat blijft misschien wennen maar is in deze tijd liefdevol en zorgzaam gedrag

U kunt een kaarsje opsteken, in stilte bidden of wat dan ook….

Voor al deze locaties geldt: u bent welkom. Wie verkouden is of zich niet lekker voelt: kom vooral niet!

 


Gewijzigd dd: 02-04-2020

INFORMATIE VAN HET BISDOM

Dit item wordt regelmatig geupdated.

- Verbondenheid op afstand

lees

 

-Herderlijke brief van onze bisschop naar aanleiding van de Coronacrisis

lees

 

- Creatief katholiek zijn in quarantaine

lees

 


Gewijzigd dd: 15-10-2019

WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)

We komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens