RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 28-11-2019

RORATE CAELI EN DE RORATE-MIS

Evenals in voorgaande jaren zal in de Pauluskerk weer een Rorate-mis worden gevierd en wel op:
donderdagavond 19 december 2019
om 19.00 uur.
In plaats van de preek is er meditatieve stilte. De samenzang wordt muzikaal ondersteund.

In deze viering bidden en zingen wij om de komst van de Messias, de Verlosser, onze Redder:  "Dauwt hemelen de Rechtvaardige, Rorate Caeli... " Tijdens deze Eucharistie is de kerk slechts verlicht met kaarsen.
Dat klinkt zo vlak voor Kerstmis heel romantisch en sfeervol maar als je altijd in het duister moet leven verlang je naar licht.
Als je wordt onderdrukt, in een oorlogssituatie verkeert, in onrust leeft, in angst voor mishandeling, geweld en uitputting dan verlang je naar bevrijding, naar vrede en geluk. Gods volk onderweg verkeerde in zo'n situatie en de profeet Jesaja voorspelde dat er een Messias, een Verlosser zou komen.
Huub Oosterhuis dichtte in zijn Klein Kerstoratorium dat zo mooi:

"Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot Licht .
Die wonen in schaduw van dood
over hen op gaat het licht.
Zij zullen lachen en juichen als op de dag van de oogst."
Zien wij ook uit naar het Licht.
Bidden en zingen we daarom: Rorate Caeli de-super et nubes pluant Justum.

 


Gewijzigd dd: 28-11-2019

ADVENTSACTIE 2019

Door onze steun geven wij kinderen hoop op een toekomst.
Hoop ook dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen,
net als destijds die kleine baby in Bethlehem…

De VOM-groep heeft dit jaar gekozen voor het project:
Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru.

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis.
Meer dan een half miljoen van hen vluchtte naar Lima, de hoofdstad van Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders.

lees

 


Gewijzigd dd: 28-11-2019

OECUMENISCHE VIERINGEN IN DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

Zondag 19 januari 2020 om 10.00 uur in Het Kruispunt in Erica,
voorgangers zijn  ds. K.H.W. Klaassens en pastor J.B.Z. Lange.

Zondag 26 januari 2020 om 10.00 uur in de Franciscuskerk in Emmerschans,
voorgangers zijn ds. J. de Valk-Boerma en pastoor P.J.J. Stiekema

'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020.
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta.
Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: 'Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.
In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.'

Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

 


Gewijzigd dd: 28-11-2019

KERKBALANS 2020

Na alle aankomende feestdagen, aan het begin van het nieuw kalenderjaar 2020 is het weer tijd voor actie Kerkbalans.
Een jaarlijkse actie om de financiën van onze parochie in balans te houden onder het motto 'Geef voor je kerk.'
Hopelijk is uw parochie u wat waard, hebt u ook in deze tijd ruimte voor de kerkbijdrage. Dat biedt uw parochie ruimte om te doen wat wij in Jezus' Naam hebben te doen.
Op duizend manieren willen mensen ruimte.
Ruimte om te leven, ruimte om te wonen, ruimte om te werken, ruimte om te ontspannen, ruimte om jezelf te ontwik­kelen, enz. Daarnaast is in ons hart ruimte voor toekomst­verlangens. Het verlangen naar een menswaardige omgang met elkaar, gekend en gezien te worden. Het verlangen naar vrede, het verlangen naar waarden en normen die wortel schieten waardoor we levens­ruimte krijgen. Kortom het visioen van Gods Koninkrijk op aarde.
Als parochie zetten wij daarvoor in, in Gods naam.
Gelukkig zijn er legio mensen die God ruimte geven in hun bestaan.
Vallend en opstaand proberen zij te leven naar Gods Woord, vertrouwend eens het Land van Belofte te bereiken.
Veel gelovigen besteden wekelijks uren aan het kerkelijke vrijwilligerswerk.
Christus' Kerk is nog altijd de grootste vrijwilligers­organisatie van Neder­land.
Wie goed naar onze parochie kijkt, ziet dat zij heus bruist van leven: er is liturgie, catechese en spiritualiteit, diaconie, kerkschoonmaak en -onderhoud, koren met koorleiders en organisten, de website, redactie van het parochieblad, enz., enz., enz.
In onze parochie bruisen we van nieuwe plannen!
Hoewel we als parochie dankzij de inzet van veel vrijwilligers goedkoop ons werk kunnen verrichten, kan het niet helemaal voor niks. Onderhoud van gebouwen, verzekeringen, gas, water, elektra en de kosten van koren, pastores, enzovoorts daarvoor heeft zelfs een parochie euro's nodig.
Hopelijk gunt u in uw leven God ook financiële ruimte.
Zodat zijn Woord blijft klinken, mensen zoals u zich kunnen blijven inzetten voor dat visioen: het Koninkrijk Gods.

 


Gewijzigd dd: 10-12-2019

VORMSEL EN VORMSELCATECHESE 2020 vormsel

In januari 2020 starten we met de voorbereiding op het Vormsel.
Zowel jongeren in groep 8 van de basisschool als de eerste jaren van het voortgezet onderwijs zijn uitgenodigd om hier aan mee te doen, als ze in 2020 het Sacrament van het Vormsel willen ontvangen.
Ook als u nog niet zeker weet of uw kind het Vormsel wil ontvangen, is hij of zij van harte welkom bij de voorbereiding.

Het Vormsel is gepland op zaterdag 18 april om 19.00 uur in de Franciscuskerk in Emmerschans.
De catechesebijeenkomsten zullen plaatsvinden op donderdag van 18.00 tot 19.30 uur.
Om meer informatie te kunnen geven over het Vormsel, het Vormselproject dat gebruikt wordt en de werkwijze is er een ouderavond op woensdag 8 januari om 20.00 uur in de parochiezaal van de Gerardus Majellakerk, Splitting 143, Barger-Oosterveld.
De data en de locaties van de voorbereidingsavonden worden op deze avond besproken.

We zien u graag op deze avond, u kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar pastor J. Lange.
E-mail:  jbz.lange@outlook.com,
met vermelding van de volgende gegevens: naam vormeling, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail

                                                                                             Werkgroep Vormsel
                                                     Sonja Rocks, Annette Muter en pastor Lange

Vormselweekend:
Meer! 31 januari t/m 2 februari 2020

Vormselweekend in Appelscha.

lees

 


Gewijzigd dd: 10-12-2019

‘KATHOLIEK ZO GEK NOG NIET’ BASISCURSUS 2020

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof

Januari 2020 start de geloofscursus 'Katholiek, zo gek nog niet'.
Deze basiscursus is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie katholiek is maar het geloof willen herontdekken of verdiepen.
De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien.
De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel.
Deelname verplicht echter tot niets.
De cursus behandelt onder meer de schepping, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, het heil dat Jezus brengt, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.
De cursus wordt gegeven door pastoor P.J.J. Stiekema.
De cursus begint donderdags om 20.00 uur in locatiehuis Het Drieluik, Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen en is gepland op de data 23/1, 30/1, 13/2, 20/2, 5/3, 19/3, 26/3, 16/4, 23/4 en 7/5 2020.

U kunt zich opgeven bij:
pastoor Stiekema: p.j.j.stiekema@gmail.com.

lees


Gewijzigd dd: 16-12-2019

EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN DE COMMUNIECATECHESE 2020

Op moment van schrijven staat de communiecatechese 2020 nog niet helemaal in de steigers.
Wat wel bekend is, op welke locatie hoe laat de eerste heilige Communie zal zijn:

zondag   19 april 2020,  om 10.00 uur,  Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld;
zondag   17 mei  2020,  om 10.00 uur,  Franciscuskerk te Emmerschans;
zondag   07 juni  2020,  om 10.00 uur,  Pauluskerk te Emmen;
zondag   14 juni  2020,  om 10.00 uur,  O L Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica.

Bij de Franciscus- en Gerardus Majellakerk bestonden werkgroepen voor de organisatie en de uitvoering van de communiecatechese. Bij de Pauluskerk zijn twee parochianen bereid zich het komende jaar daarvoor in te zetten.
Voor de O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die willen meedoen. Dat is van vitaal belang!
Als de organisatie en het geven van de communiecatechese beide aan de pastoor is, is dat erg kwetsbaar.
Zelfs de pastoor kan ziek worden.
Daarbij geldt in omgang met en begeleiding van kinderen het 'vier ogen principe'.
Een volwassene - wie dan ook - is nooit alleen met een kind. Die verstandige gedragsregel geldt ook voor een doodgewone parochie en haar locaties.

Middels onderstaande knop vindt u de data van ouderavonden en catechesebijeenkomsten alsmede een aanmeldingsformulier per parochielocatie.

lees

 


Gewijzigd dd: 10-12-2019

GEDRAGEN WORDEN DOOR PAROCHIANEN
Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Een gezonde kerkgemeenschap stelt belang in haar pastores en draagt ze zoals u als parochiaan ook zelf gedragen wilt worden in lief en leed. Dat is een wisselwerking.
Priesters, diakens en pastoraal werkers vragen niet om complimenten en bedankjes, ze vragen erom gekend te worden als persoon, én in hun ambt of functie. Die twee dingen horen namelijk bij elkaar.

lees

 


Gewijzigd dd: 28-11-2019

VAN DE BESTUURSTAFEL

Op 07 november 2019 was er weer een vergadering.
De opening werd verricht door pastoor Stiekema. Wel bijzonder als men bedenkt dat pastoor Buter dit jaren heeft gedaan.
De overeenkomst tussen de openingen van de beide heren is dat het openingsgebed met vol enthousiasme werd uitgesproken.
De dagelijkse gang van zaken werd besproken en wat er de afgelopen weken was gebeurd. Ook kwam de website aan de orde.
De websitegroep heeft afgelopen oktober een bijeenkomst gehouden. Belangrijke onderwerpen waren het actueel houden van de website en of de informatie voldoet aan de “Privacy-wet”.
Wanneer men zaken leest die niet kloppen of enige aanvulling behoeven, meld dit dan aan het secretariaat van de locatie. Evenals persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummers of persoonlijke e-mail adressen. Indien men hier geen toestemming voor heeft gegeven kan men aangeven dat deze van de site worden gehaald.
Nu moet ik stoppen met schrijven, want het is elf november en er wordt op de deurbel gedrukt. Waarschijnlijk een groep kinderen met prachtige lampions die uit volle borst “Sint Maarten de koeien hebben staarten”  zingen.
Eigenlijk willen ze alleen maar chocolade; de mandarijnen worden niet aangeraakt.
Maar ja, wie is er niet jong geweest.

Namens het parochiebestuur, Cor SiekmanGewijzigd dd: 29-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE HORST!Horst

ZIEKENCOMMUNIE: Ieder 1e vrijdag van de maand is er voor de katholieke bewoners van de Horst van 15.00 – 15.30 uur een korte viering, voorgegaan door pastor J. Lange.
We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking De werkzaamheden bestaan uit o.a. het klaarzetten van de kopjes, cliënten ophalen van hun woonafdeling, bij de cliënten zitten tijdens de viering. Na afloop wordt met elkaar koffie/thee gedronken, de cliënten weer naar hun woonafdeling gebracht en opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst en dat u in staat bent om cliënten in een rolstoel te begeleiden.
Als vrijwilliger ben je van 14.15 – 16.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.

KERKDIENSTVRIJWILLIGER: Elke vrijdagavond is er een kerkdienst in de Horst van 19.00 – 20.00 uur. Er zijn wisselende voorgangers; de geestelijk verzorgers van Treant leiden ook af en toe een dienst. Iedereen is welkom bij deze diensten; het maakt niet uit wat iemand wel of niet gelooft. Regelmatig treedt een koor op. De zang wordt ondersteund door eigen organisten. Er zijn 4 teams. We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking. U bent 1x per maand aan de beurt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het klaarzetten van stoelen, kopjes klaarzetten, cliënten ophalen van de woonafdeling, uitdelen van de liturgie (boekjes), en bij de cliënten zitten tijdens de dienst. Na afloop wordt met elkaar koffie gedronken en de zaal weer opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst, kunt omgaan met eventueel andere geloofsovertuigingen en daar respect voor hebt. U bent in staat om cliënten in een rolstoel te begeleiden. De teams hebben onderling en met elkaar een goed contact. U zou heel welkom zijn!
Als vrijwilliger ben je van 18.00 – 21.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator vrijwilligers in de Horst, telefoonnummer 0591-228189. (Op maandag en  dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagmorgen)

 

Ine Schilder


Gewijzigd dd: 15-10-2019

WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)

We komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens