RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 02-02-2020

MARIA LICHTMIS 1 en 2 FEBRUARI 2020

In het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 februari 2020 is het feest van Maria Lichtmis.
Al wekt die naam de indruk van een Mariafeest, het is in de kern heus een Christusfeest.
Via Maria mogen wij tot haar Zoon komen. Hij is het uiteindelijke doel!

De officiële naam van het feest: Opdracht van de Heer.
We vieren dat Maria en Jozef de kleine Jezus, het Licht van de wereld, de tempel van Jeruzalem binnendragen om Hem op te dragen aan de Heer van hemel en aarde.
Traditioneel verbonden met Maria Lichtmis is kaarsenwijding.


Gewijzigd dd: 02-02-2020

BLASIUSZEGEN: MAANDAG 3 FEBRUARI 2020

Maandag 3 februari 202 is de gedachtenis van de heilige Blasius. Voordat hij bisschop werd van de Armeense stad Sebaste was hij geneeskundige. Een goede combinatie want Gods heil mag zich uitstrekken over ziel én lichaam. Vervolgd om zijn geloof stierf Blasius de marteldood. Volgens overleveringen werkte hij zelfs in de kerker voor het heil van de mensen.

Tijdens de allereerste (!) reguliere eucharistie op maandag wordt in Erica, in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de traditionele Blasiuszegen gegeven. Een zegen, op voorspraak van de heilige Blasius, over uw individuele gezondheid, .... wetend dat we niet alles in eigen hand hebben. Vanuit alle kerklocaties bent u allemaal welkom.


Gewijzigd dd: 02-02-2020

ASWOENSDAG (26 FEBRUARI 2020) EN DE KRUISWEG OP VRIJDAGMIDDAG

Waar carnaval in aantocht is, de voorbereiding daarop druk gaande is.... is er ook iets anders in aantocht: de Veertigdagentijd voor Pasen, te beginnen met Aswoensdag. Een periode van bezinning, verstilling en versobering om te ontdekken wat in dit sterfelijk dus eindig bestaan er wérkelijk toe doet.

Aswoensdag wordt in onze parochie royaal gevierd: om 10.00 uur in de Franciscus en in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
's Avonds wordt het om 19.00 uur gevierd in de Paulus en de Gerardus Majella.

Op aandringen van Rome hebben de Nederlandse bisschoppen nog eens expliciet bepaald dat askruisjes alleen op Aswoensdag mogen worden uitgereikt. Niet op andere dagen.
Aswoensdag is nog altijd een vasten- en onthoudingsdag (de reden om vooraf carnaval te vieren).

Tijdens de Veertigdagentijd is er elke vrijdag om 15.00 uur, in het processiepark (kerkebos) of in de kerk van de Gerardus Majella, een Kruiswegmeditatie. Inspirerend om samen met Jezus de weg naar Jeruzalem te gaan.


Gewijzigd dd: 02-02-2020

VASTENACTIETHEMA 2020: WERKEN AAN JE TOEKOMST

Een beter leven dankzij goed onderwijs
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april 2020– staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

lees


Gewijzigd dd: 28-11-2019

KERKBALANS 2020

Na alle aankomende feestdagen, aan het begin van het nieuw kalenderjaar 2020 is het weer tijd voor actie Kerkbalans.
Een jaarlijkse actie om de financiën van onze parochie in balans te houden onder het motto 'Geef voor je kerk.'
Hopelijk is uw parochie u wat waard, hebt u ook in deze tijd ruimte voor de kerkbijdrage. Dat biedt uw parochie ruimte om te doen wat wij in Jezus' Naam hebben te doen.
Op duizend manieren willen mensen ruimte.
Ruimte om te leven, ruimte om te wonen, ruimte om te werken, ruimte om te ontspannen, ruimte om jezelf te ontwik­kelen, enz. Daarnaast is in ons hart ruimte voor toekomst­verlangens. Het verlangen naar een menswaardige omgang met elkaar, gekend en gezien te worden. Het verlangen naar vrede, het verlangen naar waarden en normen die wortel schieten waardoor we levens­ruimte krijgen. Kortom het visioen van Gods Koninkrijk op aarde.
Als parochie zetten wij daarvoor in, in Gods naam.
Gelukkig zijn er legio mensen die God ruimte geven in hun bestaan.
Vallend en opstaand proberen zij te leven naar Gods Woord, vertrouwend eens het Land van Belofte te bereiken.
Veel gelovigen besteden wekelijks uren aan het kerkelijke vrijwilligerswerk.
Christus' Kerk is nog altijd de grootste vrijwilligers­organisatie van Neder­land.
Wie goed naar onze parochie kijkt, ziet dat zij heus bruist van leven: er is liturgie, catechese en spiritualiteit, diaconie, kerkschoonmaak en -onderhoud, koren met koorleiders en organisten, de website, redactie van het parochieblad, enz., enz., enz.
In onze parochie bruisen we van nieuwe plannen!
Hoewel we als parochie dankzij de inzet van veel vrijwilligers goedkoop ons werk kunnen verrichten, kan het niet helemaal voor niks. Onderhoud van gebouwen, verzekeringen, gas, water, elektra en de kosten van koren, pastores, enzovoorts daarvoor heeft zelfs een parochie euro's nodig.
Hopelijk gunt u in uw leven God ook financiële ruimte.
Zodat zijn Woord blijft klinken, mensen zoals u zich kunnen blijven inzetten voor dat visioen: het Koninkrijk Gods.

 


Gewijzigd dd: 10-12-2019

VORMSEL EN VORMSELCATECHESE 2020 vormsel

In januari 2020 starten we met de voorbereiding op het Vormsel.
Zowel jongeren in groep 8 van de basisschool als de eerste jaren van het voortgezet onderwijs zijn uitgenodigd om hier aan mee te doen, als ze in 2020 het Sacrament van het Vormsel willen ontvangen.
Ook als u nog niet zeker weet of uw kind het Vormsel wil ontvangen, is hij of zij van harte welkom bij de voorbereiding.

Het Vormsel is gepland op zaterdag 18 april 2020 om 19.00 uur in de Franciscuskerk in Emmerschans.
De catechesebijeenkomsten zullen plaatsvinden op donderdag van 18.00 tot 19.30 uur.
Om meer informatie te kunnen geven over het Vormsel, het Vormselproject dat gebruikt wordt en de werkwijze is er een ouderavond op woensdag 8 januari 2020 om 20.00 uur in de parochiezaal van de Gerardus Majellakerk, Splitting 143, Barger-Oosterveld.
De data en de locaties van de voorbereidingsavonden worden op deze avond besproken.

We zien u graag op deze avond, u kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar pastor J. Lange.
E-mail:  jbz.lange@outlook.com,
met vermelding van de volgende gegevens: naam vormeling, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail

                                                                                             Werkgroep Vormsel
                                                     Sonja Rocks, Annette Muter en pastor Lange

Vormselweekend:
Meer! 31 januari t/m 2 februari 2020

Vormselweekend in Appelscha.

lees

 


Gewijzigd dd: 10-12-2019

‘KATHOLIEK ZO GEK NOG NIET’ BASISCURSUS 2020

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof

Januari 2020 start de geloofscursus 'Katholiek, zo gek nog niet'.
Deze basiscursus is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie katholiek is maar het geloof willen herontdekken of verdiepen.
De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien.
De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel.
Deelname verplicht echter tot niets.
De cursus behandelt onder meer de schepping, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, het heil dat Jezus brengt, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.
De cursus wordt gegeven door pastoor P.J.J. Stiekema.
De cursus begint donderdags om 20.00 uur in locatiehuis Het Drieluik, Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen en is gepland op de data 23/1, 30/1, 13/2, 20/2, 5/3, 19/3, 26/3, 16/4, 23/4 en 7/5 2020.

U kunt zich opgeven bij:
pastoor Stiekema: p.j.j.stiekema@gmail.com.

lees


Gewijzigd dd: 27-02-20120

EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN DE COMMUNIECATECHESE 2020

Op al onze kerklocaties is de communiecatechese 2020 uit de startblokken gekomen of staat op punt te beginnen. Leidraad is het project 'Het geheim van de Eucharistie'. De betekenis van de eucharistie, de inzet van Jezus wordt kindvriendelijk ontrafeld. We wensen de kinderen, hun ouders en de leden van de vier werkgroepen een inspirerende voorbereiding.

Tijdens de vieringen van Palmpasen zullen de communicanten zich presenteren.
De data van de eerste heilige Communie zijn:
zondag 19 april 2020, om 10.00 uur, Gerardus Majellakerk te Barger Oosterveld
zondag 17 mei 2020, om 10.00 uur, Franciscuskerk te Emmerschans
zondag   7 juni 2020, om 10.00 uur, Pauluskerk te Emmen
zondag 14 juni 2020, om 10.00 uur, OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica.

Bij de Franciscus- en Gerardus Majellakerk bestonden werkgroepen voor de organisatie en de uitvoering van de communiecatechese. Bij de Pauluskerk zijn twee parochianen bereid zich het komende jaar daarvoor in te zetten.
Voor de O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die willen meedoen. Dat is van vitaal belang!
Als de organisatie en het geven van de communiecatechese beide aan de pastoor is, is dat erg kwetsbaar.
Zelfs de pastoor kan ziek worden.
Daarbij geldt in omgang met en begeleiding van kinderen het 'vier ogen principe'.
Een volwassene - wie dan ook - is nooit alleen met een kind. Die verstandige gedragsregel geldt ook voor een doodgewone parochie en haar locaties.

Middels onderstaande knop vindt u de data van ouderavonden en catechesebijeenkomsten alsmede een aanmeldingsformulier per parochielocatie.

lees

 


Gewijzigd dd: 10-12-2019

GEDRAGEN WORDEN DOOR PAROCHIANEN
Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Een gezonde kerkgemeenschap stelt belang in haar pastores en draagt ze zoals u als parochiaan ook zelf gedragen wilt worden in lief en leed. Dat is een wisselwerking.
Priesters, diakens en pastoraal werkers vragen niet om complimenten en bedankjes, ze vragen erom gekend te worden als persoon, én in hun ambt of functie. Die twee dingen horen namelijk bij elkaar.

lees

 


Gewijzigd dd: 28-11-2019

VAN DE BESTUURSTAFEL

Op 07 november 2019 was er weer een vergadering.
De opening werd verricht door pastoor Stiekema. Wel bijzonder als men bedenkt dat pastoor Buter dit jaren heeft gedaan.
De overeenkomst tussen de openingen van de beide heren is dat het openingsgebed met vol enthousiasme werd uitgesproken.
De dagelijkse gang van zaken werd besproken en wat er de afgelopen weken was gebeurd. Ook kwam de website aan de orde.
De websitegroep heeft afgelopen oktober een bijeenkomst gehouden. Belangrijke onderwerpen waren het actueel houden van de website en of de informatie voldoet aan de “Privacy-wet”.
Wanneer men zaken leest die niet kloppen of enige aanvulling behoeven, meld dit dan aan het secretariaat van de locatie. Evenals persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummers of persoonlijke e-mail adressen. Indien men hier geen toestemming voor heeft gegeven kan men aangeven dat deze van de site worden gehaald.
Nu moet ik stoppen met schrijven, want het is elf november en er wordt op de deurbel gedrukt. Waarschijnlijk een groep kinderen met prachtige lampions die uit volle borst “Sint Maarten de koeien hebben staarten”  zingen.
Eigenlijk willen ze alleen maar chocolade; de mandarijnen worden niet aangeraakt.
Maar ja, wie is er niet jong geweest.

Namens het parochiebestuur, Cor SiekmanGewijzigd dd: 29-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE HORST!Horst

ZIEKENCOMMUNIE: Ieder 1e vrijdag van de maand is er voor de katholieke bewoners van de Horst van 15.00 – 15.30 uur een korte viering, voorgegaan door pastor J. Lange.
We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking De werkzaamheden bestaan uit o.a. het klaarzetten van de kopjes, cliënten ophalen van hun woonafdeling, bij de cliënten zitten tijdens de viering. Na afloop wordt met elkaar koffie/thee gedronken, de cliënten weer naar hun woonafdeling gebracht en opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst en dat u in staat bent om cliënten in een rolstoel te begeleiden.
Als vrijwilliger ben je van 14.15 – 16.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.

KERKDIENSTVRIJWILLIGER: Elke vrijdagavond is er een kerkdienst in de Horst van 19.00 – 20.00 uur. Er zijn wisselende voorgangers; de geestelijk verzorgers van Treant leiden ook af en toe een dienst. Iedereen is welkom bij deze diensten; het maakt niet uit wat iemand wel of niet gelooft. Regelmatig treedt een koor op. De zang wordt ondersteund door eigen organisten. Er zijn 4 teams. We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking. U bent 1x per maand aan de beurt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het klaarzetten van stoelen, kopjes klaarzetten, cliënten ophalen van de woonafdeling, uitdelen van de liturgie (boekjes), en bij de cliënten zitten tijdens de dienst. Na afloop wordt met elkaar koffie gedronken en de zaal weer opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst, kunt omgaan met eventueel andere geloofsovertuigingen en daar respect voor hebt. U bent in staat om cliënten in een rolstoel te begeleiden. De teams hebben onderling en met elkaar een goed contact. U zou heel welkom zijn!
Als vrijwilliger ben je van 18.00 – 21.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator vrijwilligers in de Horst, telefoonnummer 0591-228189. (Op maandag en  dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagmorgen)

 

Ine Schilder


Gewijzigd dd: 15-10-2019

WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)

We komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens