RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen

Gewijzigd dd: 10-10-2020

Aanpassingen van coronamaatregelen

In de week van 5-10 oktober heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de rijksoverheid en het Interkerkelijke Overleg in Overheidszaken (CIO) over de aanscherping van de coronamaatregelen. In dit CIO zitten ook twee afgevaardigden van de Katholiek Kerk namens de Nederlandse bisschoppen.

Door de tweede Coronagolf, waarin we op dit moment terecht zijn gekomen zijn aanvullingen op het bestaande coronaprotocol nodig.

De bisschoppen van Nederland hebben naar aanleiding van het overleg de parochies gevraagd de volgende maatregelen in te voeren:
- Voorlopig niet meer dan dertig (30) gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
- Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Het mondkapje is geen verplichting maar wel een dringend advies. Voor de weekendviering is plaatsreservering verplicht. Reservering is niet nodig voor de Eucharistie op weekdagen.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
- Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
- Samenzang is niet toegestaan.

Leuk is het niet, dat beseft ieder mens. Een vervelende pandemie is helaas niet in een korte zucht voorbij en vraagt maatregelen waarbij we elkaar tot zegen zijn.

Naar aanleiding van de tweede coronagolf heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, voor de gelovigen in het aartsbisdom, die zeker de moeite waard is ook door anderen te worden gelezen:
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-01-Pastoraal-woord-kardinaal-Eijk-bij-tweede-golf-coronavirus.pdf?fbclid=IwAR20bbMF77TUuS60MHtCJ7G8L4W_e4LkJntGwibtjuoKm2D-edzFZvq8mNc

De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Corona en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg: dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een besmetting hebben opgelopen.

Mocht de situatie van de ene op het andere moment wijzigen dan leest u dat op deze website of eventueel in een digitale nieuwsbrief.


Gewijzigd dd: 01-10-2020

HEROPENING BERNHARDUSKAPEL-HOLTINGERHOF

Door uitbraak van het coronavirus verviel de eucharistie op vrijdag in de Bernharduskapel van woonwijkcentrum Holtingerhof, Holtingerbrink 72, 7812 DA Emmen.
Al die tijd is de godslamp er blijven branden, zelfs de kerkelijke kleuren in de kapel bleven veranderen met het kerkelijk getij.
Dat alles dankzij de trouw van onze kosteres Ria Grol!

Uw en mijn geduldig wachten, het wachten van de Heer zelf (!) heeft geloond.
Het woon- en zorgcentrum heeft het licht op groen gezet, we mogen er weer vieren! Uiteraard hebben we het coronaprotocol van het huis in acht te nemen. Dat gaan we ook zeker doen!
De kapel heeft 20 veilige zitplaatsen. Bij de ingang van de Holtingerhof ligt een intekenlijst; daarop noteert u uw naam en hoe laat u het pand binnenkwam.
U desinfecteert uw handen, er staat een desinfecteringspaal. Vervolgens gaat u direct rechtsaf de kapel in. U hoeft het woonwijkcentrum dus niet verder in te gaan.
Na de eucharistie, noteert u bij uw naam het tijdstip van vertrek uit het woonwijkcentrum.

Tijdens de eucharistie gelden de regels die voor heel katholiek Nederland gelden: er is geen volkszang, de collecteschaal staat bij de ingang. Bij uitreiking van de heilige Communie komen ‘onze Heer’ en de uitreikende pastoor (met mondkapje) bij u langs.
In de kleine sacristie zal 1,5 meter afstand houden niet lukken. Daarom starten we eerst zonder de inzet van lectrices juist omwille van de gezondheid van die lectrices.
Vanaf vrijdag 2 oktober a.s.om 19.00 uur bent u weer van harte welkom bij de eucharistie in de Holtingerhof.


Gewijzigd dd: 01-10-2020

OKTOBER ROZENKRANSMAAND

Actuele wereldproblemen zijn niet zo nieuw en uniek als vaak wordt gedacht. In de 16e eeuw begon het dagelijks rozenkransgebed om dé gevaren van die wereldtijd te weerstaan: tal van Europese oorlogen, de pest, veranderende verhoudingen die Kerk en samenleving in bijna alle uithoeken van de wereld op de kop zetten.

Het grote gevaar van die dagen, een invasie van de Ottomanen, werd 7 oktober 1571 met de zeeslag bij Lepanto afgeslagen. Wie ‘Lepanto’ nog iets zegt denkt aan het gelijknamige metrostation in Rome. Paus Pius V riep die dag uit tot het feest van heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Sindsdien geldt oktober als rozenkransmaand en dat is door alle eeuwen heen in de harten van de gelovigen geland.

Ook in onze dagen hebben Kerk en wereld veel noden: de huidige oorlogen, onmin in veel landen en een pandemie. Daarnaast zijn er individuele personen met dringende noden. Die mogen we, op voorspraak van Maria, aanbevelen bij God. We overwegen daarbij biddend de geheimen van ons geloof: blijde geheimen, droevige geheimen, glorievolle geheimen en de geheimen van het licht.
In oktober wordt in twee van onze parochiekerken de rozenkrans gebeden.
Maandag om 18.30 uur in de OLV Onbevlekt Ontvangen. Dinsdag om 9.00 uur in de H. Franciscus van Assisi.
In beide kerken is het rozenkransgebed voorafgaande aan de eucharistie. U bent zonder aanmelding vooraf welkom om mee te bidden.


Gewijzigd dd: 01-10-2020

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Op 1 november viert de Kerk het Hoogfeest van Allerheiligen. Daags daarna Allerzielen. In onze parochie combineren we op alle vier locaties Allerheiligen en Allerzielen in één liturgie.

Overledenen van het afgelopen jaar van de locaties Erica, Barger-Oosterveld, Emmen en Emmerschans die een kerkelijke uitvaart hebben gehad worden in de liturgie herdacht. Zij worden met hun naam genoemd. Zo vormen wij voor Gods aangezicht samen een levende gemeenschap. Daarbij gedenken we alle overledenen die in voorbije jaren zijn overgegaan naar het eeuwig leven bij God. Zo verbinden we de levenden van hemel en aarde.

Het is bekend dat onze parochiekerken vanwege het coronavirus een beperkt aantal veilige zitplaatsen heeft. Nabestaanden die in het achterliggende jaar een kerkelijke uitvaart hebben gehad worden als vanouds persoonlijk uitgenodigd. Daardoor is het aantal zitplaatsen dat vrij is voor reguliere kerkgangers heel erg beperkt. Helaas, het spijt ons werkelijk.
De vieringen van Allerheiligen/Allerzielen in de OLV Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica en in de H. Gerardus Majella te Barger-Oosterveld verplaatsen zich na de Communie-uitreiking naar het parochiekerkhof. Als u in de kerk geen plaats kon krijgen kunt u zich altijd op dat moment nog aansluiten. Op het kerkhof geldt ook de 1,5 meter sociale afstand. Let op! In het volgende nummer wordt u verder geïnformeerd over de beschikbare plaatsen.

 


Gewijzigd dd: 01-10-2020

INZAMELING WINTERJASSEN, SCHOENEN EN ONDERGOED

Na een hele warme zomer, waarin warmterecords werden gebroken, kondigen zich herfst en winter weer aan. Slechtere weersomstandigheden zijn in aantocht.
Koude, natte en donkere dagen zijn zwaar voor onze plaatsgenoten die letterlijk op straat leven of deels op straat leven. Die plaatsgenoten zijn er! Vanuit de kerk laten we hen niet aan hun lot over. We hebben Christus woorden toch waar te maken?
In onze parochie is de katholieke Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI, present om heel praktisch hulp te geven aan daklozen in onze woonplaats.
Voor onze medemensen die deels of helemaal op straat leven zoekt de PCI: winterjassen, schoenen (zonder hoge hakken) en ondergoed.
Deze kunt u in de maand oktober in de kerk achterlaten. De PCI zorgt dat uw werk van barmhartigheid (in het spoor van Jezus en sint Maarten: de naakten kleden) op de plek van bestemming aankomt.
Als u schoenen (zonder hoge hakken) inlevert: wilt u deze dan met de veters aan elkaar binden? Dan blijft een paar schoenen ook een paar schoenen als ze met meer schoenen op een bultje liggen.
Wat het gevraagde ondergoed betreft: het is lijfgoed. Dus graag heel én schoon.
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

 


Gewijzigd dd: 01-10-2020

VAN DE BESTUURSTAFEL

De laatste artikel ‘Van de bestuurstafel’ verscheen lang geleden, en het begon met de openingszin: ‘Dan is het alweer april, “tjonge jonge wat vliegt de tijd”, hoor ik mensen in mijn omgeving zeggen. Het voorjaar komt er alweer aan, de dagen worden langer’. Wie had dat gedacht dat door de corona we maanden niet bij elkaar konden komen en nu richting de herfst gaan.
Donderdag 3 september is het bestuur weer bij elkaar gekomen. De feestdag van de heilige paus Gregorius de Grote, een gedreven geloofsverkondiger en weldoener voor de armen. Dit is direct een mooi bruggetje naar het eerste agendapunt.
Tijdens de vergadering is ook de Parochiële Caritas Instelling (PCI) uitgenodigd om iets te vertellen wat er afgelopen jaar is gebeurd. Zo heeft men o.a. via het Leger des Heils schoenen geleverd voor daklozen. Wel is het lastig om mensen die in nood zitten te bereiken, meestal speelt schaamte bij hen een grote rol. Verder zal de pastoor een aanvullend artikel hierover aan dit blad leveren. Kortom: De PCI kan niet zonder uw hulp. U kunt hen helpen mensen in nood op te sporen en te benaderen. Meer informatie kunt u op de website van RKEmmen-Erica.nl vinden.
Verder werd nog de jaarrekening van het afgelopen jaar besproken. Door de coronacrisis kwamen er minder bijdragen in de vorm van collectes binnen. Er zal worden uitgezocht hoe dit eventueel via een digitale techniek kan worden ingevuld. Ondanks de corona, kop d’r veur hoal’n,

Namens het parochiebestuur, Cor Siekman

 


Gewijzigd dd: 01-10-2020

MISSIO EN MISSIEZONDAG

Missio is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk.
Missio Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.
De jaarlijkse collecte op Missiezondag dient niet verward te worden met andere missionaire projecten. Het centrale solidariteitsfonds van Missio ondersteunt ook die bisdommen en parochies die geen directe verbinding hebben met geldgevers.
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.
Doet u ook mee met uw gift?
In het weekend van 17/18 oktober 2020, zullen in onze parochie, extra collectes gehouden worden voor de Pauselijke Missiewerken.
Of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Op missio.nl vind u meer informatie over Missio.

VOM-groep


Gewijzigd dd: 26-08-2020

HERSTART BASISCURSUS  KATHOLIEK, ZO GEK NOG NIET

Het catecheseproject Katholiek, Zo Gek Nog Niet verliep mooi met betrokken deelnemers.
Na de 5e bijeenkomst kwam de cursus tot stilstand, door de lockdown veroorzaakt door het coronavirus. In september herstarten we deze cursus.

We hebben nog 5 bijeenkomsten te gaan. De basiscursus wordt vervolgd in de Schiphorst, Meerstraat 8, 7815 XG Emmen. Een zaal waar deelnemers de vereiste fysieke afstand van 1,5 meter kan worden geboden.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en wel op de donderdag 10 september, 24 september, 15 oktober, 22 oktober en  29 oktober 2020.
Deelnemers krijgen ook individueel bericht.


BASISCURSUS KATHOLIEK, ZO GEK NOG NIET 2021

In de maand januari 2021 start een nieuwe cursus Katholiek, Zo Gek Nog Niet… door pastoor P.J.J. Stiekema.
De cursus is voor wie katholiek wil worden en voor degenen die wel katholiek zijn, maar zijn of haar geloof wil ‘opfrissen’ en een rijkere inhoud geven.

De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien. We hebben het o.a. over de schepping, de heilsgeschiedenis, geloofsbelijdenis, kerkelijk jaar, sacramenten en liturgie.
De cursus kan afgesloten worden met het ontvangen van het heilig Doopsel of, als u in een andere kerk bent gedoopt, met het heilig Vormsel.

De data van de samenkomsten worden later dit jaar bekend maar u kunt zich al aanmelden bij p.j.j.stiekema@gmail.com

 


Gewijzigd dd: 26-08-2020

UITGESTELDE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op drie locaties - OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, H. Gerardus Majella en H. Paulus - draaide de communiecatechese op volle toeren.
Kinderen die enthousiast druk bezig waren zich inhoudelijk voor te bereiden om voor het eerst de heilige Communie te ontvangen.
Toen kwam het coronavirus en alles kwam abrupt tot stilstand.
Jammer, heel jammer voor een feest zo belangrijk in het leven van een kind.

Binnenkort gaan we met de drie werkgroepen rond de tafel om te zien hoe we dit probleem tot een mooie oplossing kunnen brengen.
Te zijner tijd krijgen de ouders van de communicanten een informerende mail.

 


Gewijzigd dd: 19-10-2020

bisdom

Mgr. Van den Hout:  ’De kracht zit van binnen’

Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken.
Vrijdag 9 oktober zijn parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid door het besmettingsrisico van Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl. In de videoboodschap spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig omgaan met de risico’s en beperkingen opgelegd in de Coronacrisis.

Elke  bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en verwijst naar een inspiratiebron in het Evangelie. Bisschop Ron van den Hout benadrukt  het belang van de innerlijke houding tegenover druk van buiten en is aangemoedigd door het Evangeliewoord van Jezus voor de blinde van Jericho die Hij genezen heeft : ‘’Uw geloof heeft u gered.’’

‘’Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat van buitenaf komt’’, zegt mgr. Van den Hout, ‘’ook al is dat heel massief, best heel bedreigend en best heel schadelijk. (…..). Het bedreigt  onze gezondheid. Ook  het kerkelijk leven wordt geschaad.  Het geloof van mensen kan geschaad worden. Maar de kracht van het niet-beschadigd-worden zit van binnen:  Jouw geloof heeft je gered.  Onze kracht zit van binnen.’’

De videoboodschap is gemaakt door Katholiek Leven.nl.  De volledige video is te vinden op internet via:  https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/

 


Gewijzigd dd: 26-08-2020

Toegevoegd dd 18 juli 2020

BONIFATIUS ACADEMIE START MET CURSUSSEN EN PUBLIEKSLEZING

Voorjaarscursussen van de Bonifatius Academie, onderbroken door de coronacrisis, kunnen dit najaar worden afgemaakt. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk.  Dit najaar start de nieuwe cursus Parochievernieuwing.  Parochianen en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Een aanmeldingsformulier vindt u via www.bonifatiusacademie.nl , waar de cursusinformatie ook te vinden is. U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar: l.winter@bisdomgl.nl
Op 29 september is in Leeuwarden de eerste Bonifatius Academie lezing: Duurzaam denken over water’. Een actuele bezinning op  paus Franciscus’ encycliek Laudato Sí, het groeien watervraagstuk en onze levensstijl. 

Najaarsaanbod 2020
De Bonifatius Academie biedt de volgende cursussen:
- Basiscursus over Kerk en geloofsgemeenschap
- Twee Bijbelcursussen:  OT: Jacob en Jozef (door bisschop Ron van den Hout) en NT: Brieven van Paulus
- Diaconale leerroute (1)
- Parochiebestuur
- Parochiecommunicatie
- Parochievernieuwing: Parochie met een missie

NIEUW: Bonifatius Academie lezing 2020 
De jaarlijkse Bonifatius Academie lezing is een initiatief in samenwerking met het landelijk christelijk platform Het Goede Leven.  Thema: ‘Duurzaam denken over water.  Encycliek Laudato Sí en het watervraagstuk’’.  De lezing is op 29 september a.s. , 19.30 uur,  bij onderzoekinstituut voor Watertechnologie Wetsus in  Leeuwarden. Sprekers:  prof. dr. Cees Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie en directeur Wetsus, en dijkgraaf/RK diaken Hein Pieper.  De lezing is in het licht van de oproep van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Sí (2015) tot versobering van levensstijl om uitputting van de aarde en arm-rijk conflicten te voorkomen. Prof. Buisman publiceerde in 2018 als bijdrage aan de maatschappelijke discussie zijn essay ‘’De mens is geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld’’(2018).  

Via onderstaande snelkoppeling kunt u de folder van het Bisdom verder lezen voor meer informatie.

lees

Toegevoegd dd 10 juli 2020

VAN HET BISDOM

Column van de bisschop voor de maanden juli en augustus

lees


Gewijzigd dd: 29-06-2020

OVER PLAATSRESERVERING IN DE KERK

Het is wennen vooraf een plaats reserveren als u naar de kerk wilt. Het is niet alleen wennen voor u, het is ook wennen voor de parochie en haar vrijwilligers.
Alles sluitend organiseren en overzicht houden.
Vooraf dachten we dat gebruik van een reserveringswebsite erg handig zou zijn. In praktijk bleek het niet voor alle parochianen zo handig te zijn, bleek het voor de locatiesecretariaten ook bewerkelijk te zijn.

Kortom per 1 augustus a.s. vervalt het account van onze parochie bij Eventix.nl.
U kunt vanaf 1 augustus alleen bij het locatiesecretariaat (per email, per telefoon of middels een bezoekje) een plaats reserveren.
U hebt een gereserveerde plaats als u van het locatiesecretariaat de bevestiging daarvan hebt ontvangen.

Als u naar de kerk wilt om liturgie te vieren moet u zich vooraf aanmelden. Vol is echt vol! U kunt u zich aanmelden via het locatiesecretariaat:

* OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica, tel.: 0591-301444,
rkkerk-erica@hetnet.nl (geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 09.30-11.30 uur).

* H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld, tel.: 0591-622404,
stgerardus@hetnet.nl (geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 09.00-12.00 uur).

* H. Franciscus van Assisi, de Schanswal 4, 7823 TJ Emmen, 0591-623066,
fr.assisie@planet.nl
(geopend maandagochtend en vrijdagochtend van 09.15-12.00 uur).

* H. Paulus, Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen, 0591-612504,
pauluskerk.emmen@outlook.com (geopend maandagmiddag van 13.30-15.30 uur en woensdagochtend van 09.30-11.30 uur).

 


Gewijzigd dd: 29-06-2020

HERSTART BASISCURSUS  KATHOLIEK, ZO GEK NOG NIET

Het catecheseproject Katholiek, Zo Gek Nog Niet verliep mooi met betrokken deelnemers. Na de 5e bijeenkomst kwam de cursus tot stilstand, door het coronavirus. In de september gaat de cursus herstarten… we hebben nog 5 bijeenkomsten te gaan.
Die bijeenkomsten worden gehouden in een zaal waar de deelnemers de gevraagde fysieke afstand van 1,5 meter kan worden geboden. De deelnemers krijgen binnenkort bericht per wanneer de cursus wordt vervolgd.


Gewijzigd dd: 29-06-2020

DAGELIJKSE OPENSTELLING VAN KERKEN
Dagelijks voor het publiek geopend zijn:

de H. Gerardus Majellakerk, Splitting 142 te Barger-Oosterveld;
de Mariakapel achter de OL Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Kerkweg 122 te Erica;
de Mariakapel van de H. Pauluskerk, Meerstraat 2 te Emmen.

U kunt een kaarsje opsteken, in stilte bidden of wat dan ook….
Voor al deze locaties geldt: u bent welkom. Wie verkouden is of zich niet lekker voelt: kom vooral niet!

Treft u andere kerkbezoekers: nader hen niet, neem minimaal de 1,5 meter fysieke afstand in acht. Dat blijft misschien wennen maar is in deze tijd liefdevol en zorgzaam gedrag

U kunt een kaarsje opsteken, in stilte bidden of wat dan ook….

Voor al deze locaties geldt: u bent welkom. Wie verkouden is of zich niet lekker voelt: kom vooral niet!

 


Gewijzigd dd: 29-06-2020

BEDANKJE VAN DE HELPENDE HAND

Lieve mensen,
VERRASSING, en wat voor eentje. Zo rond Pasen mochten wij uit Uw kerk heel veel producten halen voor onze gezinnen. Hierbij troffen we ook enveloppen aan met inhoud  en ook los tussen de producten giften met een totaal bedrag van € 102,00. 
Wij zijn in navolging van de Voedselbank ZO-Drenthe gesloten maar op Goede Vrijdag hebben we de bakken klaargemaakt met Paasproducten die wij ieder jaar gefinancierd krijgen door de “Stichting It Kypmantsje “.
Wij hebben de pakketten aangevuld met producten uit ons reguliere programma maar dan wat extra’s zodat zij er  langer mee vooruit kunnen.
Deze pakketten hebben we met een aantal mensen aan huis gebracht.
Doordat de coronamaatregelen voortduurden, hebben we  rond Pinksteren eenzelfde ronde gemaakt. De producten die u ons geeft, zijn dus heel welkom. Wat we te kort komen, zoals brood, vlees, groenten en fruit, kopen we op de dag van uitgifte zo vers mogelijk. Weer konden we manden vol producten ophalen, en ook enveloppen met inhoud totaal € 47,00. Ook op ons bankafschrift van april stonden donaties vanuit uw parochie. 
Wij hebben tegen onze gezinnen gezegd dat ze vanaf 5 juni weer wekelijks een pakket kunnen komen halen.
Heel fijn dat U zo aan onze mensen denkt.  U allen hartelijk dank daarvoor!
Wij wensen U veel sterkte in deze situatie en hopen op een goede en bovenal gezonde tijd.


                 Met vriendelijke groeten namens het team van “De Helpende Hand “
                                                                                 Nolly van Zanten-Feenstra.

Manden voor de Helpende Hand

De Voedselbank is gesloten, maar we hebben ook De Helpende Hand. Dit is een project dat uitgaat van de diaconie van de PG Ichthus. De doelstelling is om door middel van een wekelijkse uitreiking van een voedselpakket, de financiële zorg van enkele gezinnen iets te verlichten. Iedere week delen we voedselpakketten uit aan gezinnen die moeten rondkomen van een minimumuitkering. Het is niet noodzakelijk dat de gezinnen lid zijn van onze kerkelijke gemeente.
Elk gezin wonend in de wijk Emmermeer, dat kan aantonen dat het beneden het minimum moet leven, mag een beroep doen op De Helpende Hand. We kunnen echter maximaal 20 gezinnen ondersteunen.
In de kerkgebouwen “Ichthus“ en de R.K. “Pauluskerk“ staan manden waar producten kunnen worden ingezameld, bovendien zorgen gemeenteleden en parochianen voor de nodige financiën. Daardoor zijn we wekelijks in staat zijn verse groenten fruit en andere boodschappen te kopen.
Wilt U ons project ondersteunen, dan kan het door overmaken van een gift op rekeningnummer IBAN NL37INGB0001797152 t.n.v. De Helpende Hand.
Ook door lang houdbare producten te deponeren in de mand in de hal van de kerk steunt u ons enorm.
Het is nog steeds Vastentijd en zorg voor de minderbedeelden is voor christenen geen vrijblijvende zaak. Het is Jezus’ opdracht! Dank voor uw bijdragen.

 


Gewijzigd dd: 02-04-2020

INFORMATIE VAN HET BISDOM

Dit item wordt regelmatig geupdated.

- Verbondenheid op afstand

lees

 

-Herderlijke brief van onze bisschop naar aanleiding van de Coronacrisis

lees

 

- Creatief katholiek zijn in quarantaine

lees

 


Gewijzigd dd: 10-12-2019

GEDRAGEN WORDEN DOOR PAROCHIANEN
Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Een gezonde kerkgemeenschap stelt belang in haar pastores en draagt ze zoals u als parochiaan ook zelf gedragen wilt worden in lief en leed. Dat is een wisselwerking.
Priesters, diakens en pastoraal werkers vragen niet om complimenten en bedankjes, ze vragen erom gekend te worden als persoon, én in hun ambt of functie. Die twee dingen horen namelijk bij elkaar.

lees

 


Gewijzigd dd: 29-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE HORST!Horst

ZIEKENCOMMUNIE: Ieder 1e vrijdag van de maand is er voor de katholieke bewoners van de Horst van 15.00 – 15.30 uur een korte viering, voorgegaan door pastor J. Lange.
We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking De werkzaamheden bestaan uit o.a. het klaarzetten van de kopjes, cliënten ophalen van hun woonafdeling, bij de cliënten zitten tijdens de viering. Na afloop wordt met elkaar koffie/thee gedronken, de cliënten weer naar hun woonafdeling gebracht en opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst en dat u in staat bent om cliënten in een rolstoel te begeleiden.
Als vrijwilliger ben je van 14.15 – 16.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.

KERKDIENSTVRIJWILLIGER: Elke vrijdagavond is er een kerkdienst in de Horst van 19.00 – 20.00 uur. Er zijn wisselende voorgangers; de geestelijk verzorgers van Treant leiden ook af en toe een dienst. Iedereen is welkom bij deze diensten; het maakt niet uit wat iemand wel of niet gelooft. Regelmatig treedt een koor op. De zang wordt ondersteund door eigen organisten. Er zijn 4 teams. We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking. U bent 1x per maand aan de beurt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het klaarzetten van stoelen, kopjes klaarzetten, cliënten ophalen van de woonafdeling, uitdelen van de liturgie (boekjes), en bij de cliënten zitten tijdens de dienst. Na afloop wordt met elkaar koffie gedronken en de zaal weer opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst, kunt omgaan met eventueel andere geloofsovertuigingen en daar respect voor hebt. U bent in staat om cliënten in een rolstoel te begeleiden. De teams hebben onderling en met elkaar een goed contact. U zou heel welkom zijn!
Als vrijwilliger ben je van 18.00 – 21.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator vrijwilligers in de Horst, telefoonnummer 0591-228189. (Op maandag en  dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagmorgen)

 

Ine Schilder


Gewijzigd dd: 15-10-2019

WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)

We komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens