RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Financiën

OVERZICHT FINANCIEN RK PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Financiële bijdragen, giften en rekeningnummers

Hoe groot de geloofsidealen zijn, we kunnen niet zonder geld. Kerkgebouwen vragen onderhoud, moeten worden verwarmd. Verzekeringen moeten worden betaald, pastores bezoldigd, catechese en diakonie vraagt inzet van geld.

Een parochie wordt niet door de overheid gefinancierd, niet door een bisdom en ook niet door het Vaticaan.
De parochie bestaat bij gratie van vrijgevigheid van de gelovigen zelf.

In de jaren ’60 van de vorige eeuw werd Actie Kerkbalans ingevoerd.
Die doet een beroep op de gelovigen jaarlijks financieel bij te dragen.
De een noemt het kerkbijdrage, een ander gezinsbijdrage.

Wat is een reële kerk- of gezinsbijdrage? De Bijbel noemt een percentage van 10% van het inkomen.
De Katholieke Kerk is bescheidener.
Bij de invoering van actie Kerkbalans werd als richtsnoer gegeven 1% van uw netto inkomen, excl. vakantiegeld.

Katholieke parochies worstelen met financiën omdat de financiële bijdragen van gelovigen niet in de buurt komen van die 1% van het netto inkomen.
Er zijn gelovigen die niets bijdragen. Anderen hebben hun financiële bijdrage sinds de invoering van de Euro (in 2002) nog nooit verhoogd.
Prijzen en belastingen die een parochie moet betalen zijn wel continu gestegen.

Uw financiële bijdrage is nodig en zeer gewaardeerd.

De parochie De Goede Herder is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), met fiscaal RSIN 0096.62.388.
Dat heeft voor u als prettig gevolg dat financiële bijdragen aan onze parochie fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.
Uw bijdrage kunt u overmaken op een van de volgende bankrekeningen:

* Locatie H. Franciscus van Assisi:                   NL27 RABO 0317 0158 42
* Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:        NL65 RABO 0114 5003 04
* Locatie H. Gerardus Majella:                        NL07 RABO 0317 0161 05
* Locatie H. Paulus:                                        NL11 RABO 0368 4602 74
of
* Centrale parochiekas:                                  NL13 RABO 0317 0480 07

Alle bankrekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder.
Hieronder de meest recente jaarrekeningen van onze parochie.

Jaarrekeningen 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016
Fiscaal RSIN: 0096.62.388

Omschrijving  
Jaarrekening 
 
Jaarrekening 
 
Jaarrekening 
 
Jaarrekening 
 
Jaarrekening 
2020
2019
2018
2017
2016
Baten
Bijdragen Parochianen            259.090            261.017            273.206            279.431            306.158
Opbrengsten bezittingen & beleggingen              85.102             144.293              88.626            100.097            127.232
Functionele inkomsten (subsidies)              4.974              5.705              11.239                4.974                 4.974
Begraafplaats baten              5.850             10.600              11.806              22.885               11.235
Financiële baten              5.288        
Overige                 851        
Totaal baten           361.155           391.615            384.877            407.387            449.599
 
Lasten
Kosten onroerend goed *             118.348            118.191            117.504            174.572            177.035
Financiële lasten                9.046               8.765                4.677                6.208                 6.628
Persoonskosten **            118.287            145.042            139.720            156.276            148.932
Kosten eredienst              22.733              28.935              34.436              24.098               27.371
Kosten pastoraal               4.046              12.965              14.799              16.291               15.528
Verplichte en vrijwillige bijdragen              50.758              45.816              88.032              53.410               63.727
Beheerskosten              18.063              28.650              32.834              21.602               37.779
Incidentele lasten               3.964                             -                 5.683
Totaal lasten            345.245           388.387            432.002            452.457            482.683
           
Saldo             15.910              3.251            -47.125            -45.070             -33.084

*= 4 kerkgebouwen, pastorieën en parochiezalen
**= bruto loonkosten vermeerderd met werkgeverslasten voor 1 pastoor, 1 pastoraal werker en part time huishoudelijk hulp minus vergoeding verzekeraar van € 23.443.

Toelichting:
Wonder o wonder (!) kan de parochie het rampjaar 2020 toch financieel positief afsluiten!! De max. 30 gelovigen die in de kerk mochten, vulden collectemandjes rijkelijk. Daarnaast tal van parochianen die per bank bijdroegen aan de collecte of extra kerkbijdrage betaalden. Er was geen verdamping de totale collecteopbrengst. Het zakte ‘slechts’ van € 32.301 tot € 23.732. Onder de gegeven belabberde omstandigheden subliem! We zijn u en God daar dankbaar voor. Dank, dank en dank!

Waar bijeenkomsten niet mochten is op pastoraat noodgedwongen € 8.000 bespaard. Door langdurige ziekte van pastor Lange keerde de verzekering € 23.443 uit. Door extreme rente zijn de financiële baten fors gedaald tot € 5.288. Al met al kunnen we het jaar 2020 afsluiten met een positief saldo van € 15.910.

Had de verzekering voor ziekte niet hoeven uitkeren en waren alle geplande samenkomsten normaal doorgegaan dan was er een negatief resultaat geweest van zo’n € 15.822.