RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

 

Nieuws uit de Gerardus Majella kerk

Bisdom GL: Creatief katholiek in quarantaine
Katholieke gemeenschappen in het noordelijk bisdom experimenteren met alternatieve pastorale zorg en presentatie van de mis. In coronatijd verkennen de bisschop en pastorale teams nieuwe wegen. Hiertoe geprikkeld in een Veertigdagentijd voor Pasen als een ‘woestijntijd met beperkingen’. Aldus bisschop Ron van den Hout in zijn recente Brief aan gelovigen in verband met de Coronacrisis. Al gaat er niets boven het delen van het Heilig Brood in eigen kring van gelovigen; de elektronische snelweg biedt tijdelijk nieuwe mogelijkheden. Enkele impressies van creatief kerk zijn in quarantaine.

YouTubekanaal
Bisschop Van Den Hout is deze week gestart op het YouTubekanaal van het bisdom Groningen- Leeuwarden met uitzending van zijn misviering in de huiskapel van het bisdom. Voorlopig is uitzending wekelijks op elke woensdag. De bisschop draait ook mee in het landelijk circuit van KRO- NCRV. Op verzoek van de publieke omroep is hij woensdag 1 april a.s. om 9.30 uur hoofdcelebrant bij de mis in de Hilversumse St. Vituskerk. Live-stream uitzending van deze mis is te zien via de KRO- NCRV website. De site toont dagelijks een misviering van de St. Vituskerk. Komende weken zijn de Nederlandse bisschoppen uitgenodigd hier bij toerbeurt op woensdag de mis op te dragen.

‘IT-misdienaar’
Afgelasting van alle publieke vieringen tot Pinksteren door de Nederlandse bisschoppen prikkelt priesters en pastoraal werkers om nieuwe media in te zetten voor hun pastorale contact en misviering. Smartphones, websites, Facebook en YouTube worden aangeboord, mede dankzij technische assistentie van jongere parochianen als enthousiaste ‘IT-misdienaren’. On line uitzending krijgt een impuls. Video opnamen van misviering worden met mobiele telefoons of een vaste camera opstelling op YouTube of Facebook geplaatst. Live-streaming van de mis op zondag door de pastoor, met alleen een misdienaar of acoliet aan de altaartafel, verschijnt op eigen YouTubekanalen en websites van parochies.

Een nuchtere Groninger pastor onder hen vindt on line optreden een uitkomst in crisistijd. Een Drentse collega doet weliswaar mee in eigen parochie, maar worstelt met het afstandelijk karakter. Hoe vier je de intimiteit van een Paaswake op Stille Zaterdag: zonder mensen, alleen voor een camera? Hij doet een beroep op parochianen portretfoto’s van zichzelf op groter formaat te printen om ze in de kerkbanken te plaatsen. Elke pastor - digibeet of niet – ziet zijn gemeenschap van gelovigen het liefst in de ogen.
Andere voorgangers sturen wekelijks pastorale brieven rond via de elektronische snelweg. Er komt een pastorale boodschap naast de meer zakelijke digitale nieuwsbrief met mededelingen. De digibeet gelovige thuis - vaak senioren zonder ervaring met e-mail en computer - krijgt van medeparochianen een hard-copy thuisbezorgd, persoonlijk of per post. Ook dat is pastorale zorg en positief voor onderling contact.

Digitale uitzendingen zijn terug te kijken op parochiewebsites, YouTubekanalen of via www.kerkdienstgemist.nl.

Stervensnood
Het Coronagebod om thuis te blijven en sociale contacten te mijden betekent dat huis- en ziekenbezoek door pastores voorlopig is stopgezet wegens besmettingsgevaar. Toch maakt elke pastoor en pastoraal werker een uitzondering voor de mens in stervensnood. Alleen de priester/pastoor kan ziekenzalving bieden: het heilig sacrament voor hen die gaan overlijden. Is een sterven in aantocht dan is het pastoraal ‘nood breekt wet’: de patiënt thuis, in een verpleeginstelling of ziekenhuis wordt persoonlijk bezocht. Bij uitvaarten is de kerkelijke plechtigheid in de praktijk ingekort tot een beknopt ritueel en een In Memoriam. Geen volledige viering; wel een korte plechtigheid met naaste verwanten: echtgenoten, kinderen en kleinkinderen.

Zoveel is wel duidelijk: ook de geestelijk voorganger – priester/pastoraal werker, imam of dominee –
verdient in Coronatijd absoluut een plaats op de lijst van vitale beroepen.

Eucharistieviering op TV en internet: Nederland en Vaticaan
In Nederland presenteert omroep KRO-NCRV uitzending van Eucharistieviering via hun website en op de landelijke televisiezender. Elke zondagmorgen is om 10.00 uur op televisie een Eucharistieviering te zien via NPO 2 die plaatsvindt op afwisselende locaties in het land. De TV-viering is nu in versoberde stijl zonder kerkelijk publiek. Alleen de voorganger en misdienaren zijn in beeld.

De KRO-NCRV website biedt dagelijks live-stream uitzendingen van de ochtendmis om 9.30 uur, opgedragen in de St. Vituskerk van Hilversum. De komende weken gaan alle bisschoppen op woensdagochtend bij toerbeurt hier de mis opvoeren. Mgr. Van den Hout doet dat op woensdag 1 april a.s.

Dagelijkse missen van Paus Franciscus in Casa Santa Marta te Rome is te volgen op de website www.vaticannews.va en via het YouTubekanaal van het Vaticaan. Viering van de dagelijkse mis, in eigen huiskapel of parochiekerk, gebeurt door elke gewijde priester, pastoor en bisschop in de RK kerk.

Contact nadere informatie: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen- Leeuwarden, tel. 06 – 109 14 645.

 

 

Veertig dagen quarantaine. Brief in verband met de Coronacrisis
We leven in een bizarre tijd nu de Coronacrisis ernstig ingrijpt in ons dagelijks leven. Alle evenementen en bijeenkomsten zijn inmiddels afgelast, het centraal eindexamen gaat niet door, de Olympische Spelen evenmin, we moeten een afstand van 1,5 m tot elkaar in acht nemen, de horeca en sommige winkels zijn gesloten, enzovoort. Iedereen krijgt huisarrest. Wie had dit kunnen denken! We kennen wel situaties uit het verleden dat oorlogen, epidemieën en hongersnood de samenleving ontwrichtten, maar dat het in onze tijd ook nog zou kunnen gebeuren! Ik had het me een paar weken geleden niet kunnen voorstellen.

Velen van u, ikzelf ook, zijn meer dan ooit aan huis gekluisterd, zeker de zieken, ouderen en kwetsbaren onder ons. Als familieleden of vrienden verblijven in het ziekenhuis, komt het virus ineens heel dichtbij. Dat kan bang maken. We proberen thuis te werken en we zullen ons in kleine kring bezig moeten zien te houden. Het negatieve is soms ook positief. Ik zie en hoor over creatieve sociale contacten. In filmpjes via de telefoon of app wordt ook medeleven en plezier gedeeld. Ondertussen wordt het leven wel saaier, en het einde is nog niet in zicht. Ook in economisch opzicht hebben we nog het een en ander te verwachten. Ik ben vooral bezorgd om de kleine zelfstandigen en de ZZP’ers. Er waart een onzichtbare vijand rond, een besmettelijk virus.


Ook ons kerkelijk leven valt stil. De maatregelen die we als kerken hebben genomen grijpen diep in. Het raakt ons persoonlijk. Er gebeuren op kerkelijk terrein dingen die ik niet voor mogelijk had gehouden: priesters lezen privé de mis, het uitreiken van de H. Communie is nagenoeg onmogelijk geworden, de Goede Week kan niet publiekelijk worden gevierd, er wordt weer gesproken over ‘geestelijke communie’ als alternatief voor het ontvangen van het H. Brood tijdens de eucharistieviering.

En toch durf ik te zeggen: “De Heer is verrezen. De Heer is waarlijk verrezen.” Dit historische gegeven blijft van waarde. Het belang van de dood en verrijzenis van Christus is er niet minder om. Alleen, u en ik kunnen het niet gezamenlijk vieren zoals we gewend zijn. In de geschiedenis van Israël waren er perioden dat men de feesten niet vierde of niet kon vieren. Sommigen van ons missen het enorm en hebben de neiging om te morren.

Het volk Israël had Egypte ontvlucht en zwierf 40 jaar rond in de Sinaï-woestijn op weg naar het Beloofde Land. De Israëlieten morden tegen God en tegen Mozes: “Geef ons water te drinken” (Ex 17,3). God zei tegen Mozes: “Ik zal ginds, voor uw ogen, op een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots: er zal water uitstromen, zodat de mensen kunnen drinken” (Ex 17,6). God doet een bron ontspringen waar het volk Israël het niet had verwacht.

Ook wij verlangen in deze woestijntijd naar geestelijk voedsel. God kan nieuwe bronnen doen ontspringen. Zelf kan ik me beter concentreren op het dagelijkse getijdengebed en op het half uur meditatie dat ik me voor de vastentijd heb voorgenomen. Probeert u thuis, eventueel met uw huisgenoten of gezinsleden tijd en ruimte voor gebed te reserveren. Onze katholieke traditie biedt allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld het bidden van de rozenkrans of de kruisweg - er bestaan tal van tekstboekjes

Het gebed kan troost en uitzicht bieden.

________________________________________________________________________________________________________________________

ZIEKENBEZOEK
Parochianen, die ziek thuis zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis, en graag bezoek willen hebben vanuit de parochie, kunnen dit door (laten) geven aan het secretariaat, tel. 622404 op de dinsdag- of donderdagmorgen
_______________________________________________________________________________________________________________________

OPROEP…!!

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe kosters. Het is geen probleem wanneer
u alleen in het weekend beschikbaar bent. We maken een rooster.
Interesse? Neem contact op met het secretariaat op de dinsdag-/donderdag-
morgen, tel. 622404.

________________________________________________________________________________________________________________________

TARIEVEN KERKHOF 2019 TE BARGER-OOSTERVELD.
De tarieven voor onze parochie zijn laag ten opzichte van de tarieven op algemene begraafplaatsen. Daarom hebben wij ingaande
1 januari 2018 ruimingskosten ingevoerd.  Dit zal alleen gelden voor de graven van na 1 januari 2018 en niet voor reeds bestaande graven.

Kolom 1: Parochianen die jaarlijks hun kerkbijdrage betalen.
Kolom 2: Parochianen die geen jaarlijkse bijdrage betalen.

OMSCHRIJVING

KOLOM 1

KOLOM 2

   

 

BEGRAVEN:

 

 

 

Enkelgraf

€    400,00

€  1050,00

 

Kindergraf

€    250,00

€    500,00

 

Grafkelder

€    550,00

€    550,00   

 

Eenvoudig begraven

€    400,00

€  1050,00

 

 

 

 

 

Ruimingskosten enkel graf:

 

 

 

ingaande  1 januari 2018

€    200,00

€    200,00

 

 

 

 

 

URNENGRAF/-MUUR

 

 

 

Urnengraf      ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

Urnenmuur    ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

 

 

 

 

ONDERHOUD

 

 

 

Enkelgraf

€    200,00

€    500,00

 

Kindergraf

€    200,00

€    200,00

 

Urnengraf/-muur

€    200,00

€    500,00

 

Eenvoudig begraven

          nihil

        nihil

 

*Tarief verlenging urnengraf-/muur met  10 jaar €  200,00