RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Bedevaart in de Gerardus Majella kerk

clip image002 0001

De Gerardusbedevaart is onlosmakelijk met onze parochie verbonden. Sint Gerardus Majella is de patroonheilige van onze kerk en tijdens onze jaarlijkse bedevaart wordt hij door de bedevaartgangers vereerd. Dit geschiedt voornamelijk in ons kerkenbos, welke fraai is aangelegd en een oase van rust geeft. De bedevaart is een traditie in Barger-Oosterveld en trekt jaarlijks vele bedevaartgangers uit zowel de eigen parochie als andere parochies uit heel Nederland en zelfs tot over de grens. Het is een dag van saamhorigheid, welke in het teken staat van naastenliefde. Graag vertellen we u meer over Sint Gerardus, de verwevenheid van zijn naam met onze parochie en onze jaarlijkse bedevaart.
Het leven van Sint Gerardus Majella
H. Gerardus Majella
 De Heilige Gerardus Majella werd op 23 april 1726 geboren in het Italiaanse Muro. In zijn jonge jaren wilde Gerardus al op alle mogelijke manieren Jezus volgen en viel hij op door zijn gulheid, edelmoedigheid en het feit dat hij urenlang bad. Om zich na de dood van zijn vader en een slechte tijd als kleermakersknecht helemaal aan God te kunnen geven, trad hij op 17 mei 1749 in als broeder van de Redemptoristen, de kloosterlingen van de orde van de Allerheiligste Verlosser. Hij deed aanvankelijk allerhande hand- en spandiensten voor de priesters, maar wist door zijn optreden en diepe godsdienstigheid velen tot het geloof te bekeren. Gerardus was een groot vereerder van het Goddelijk Kind en de Gekruisigde Christus en daardoor ook van het H. Sacrament. Hij bleef zichzelf wegcijferen, hij volgde de bevelen van zijn oversten (die voor Gerardus heilig waren) stipt op en hij wordt dan ook wel de heilige van de gehoorzaamheid genoemd.
Vanuit zijn levensinstelling deed Gerardus veel voor zondige mensen, behoeftigen, zieken en stervenden, in wie hij Christus zelf zag. Hij probeerde allen zoveel mogelijk te troosten en te helpen. Zijn liefde tot God liep bij Gerardus dus parallel aan de liefde tot de naaste en zijn bezorgdheid voor het zielenheil van de zondige mensen. Gerardus bezat de gaven van helderziendheid, de gave om te voorspellen, om gedachten van anderen te lezen en om mensen te genezen door gebed of handoplegging. Er zijn dan ook vele wonderen beschreven die God door de H. Gerardus bewerkstelligde. Na een leven in dienst van God en de mensheid en 7 jaar in het klooster stierf Gerardus op 16 oktober 1755 aan de tering.
Op 11 december 1904 vond de plechtige heiligverklaring van Gerardus plaats door de paus. De feestdag van de H. Gerardus wordt gevierd op zijn sterfdag, 16 oktober. Gerardus wordt door lekenbroeders – die vaak zo nederig en onopvallend mogelijk leven – als een voorbeeld beschouwd en door hen als patroonheilige vereerd. Gerardus geldt als de beroemdste wonderdoener van de 18e eeuw.  
De totstandkoming van onze kerk, parochie en de eerste bedevaart
clip image005Aan het eind van de 19de eeuw kwamen steeds meer mensen in Barger-Oosterveld wonen. Hier waren veel katholieken bij, die echter niet (meer) zo vaak naar de kerk gingen, omdat er in en in de buurt van Barger-Oosterveld geen katholieke kerk was. De afstand naar de dichtstbijzijnde kerk was lang en de weg door het hoge, moerassige veen veelal moeilijk begaanbaar. Pastoor Weninck uit Barger-Compascuum zag dit met lede ogen aan en in 1902 drong hij er – samen met zijn bevriende pastoor Vinke uit Munsterseveld – bij het bisdom op aan dat het wenselijk was om in Barger-Oosterveld een hulpkerk te bouwen.
Beide pastoors waren Gerardus-vereerders; in hun kerken stond op het zijaltaar een relikwie van Sint Gerardus met een altijd brandend licht. Zodra het bisdom toestemming gaf tot bouw van de hulpkerk, zou de H. Gerardus Majella dan ook de patroonheilige van de nieuwe kerk worden. De parochiekerk van Barger-Oosterveld was hiermee de eerste kerk in Nederland die aan de H. Gerardus Majella is toegewijd.
In 1905 werd begonnen met de bouw van de kerk met behulp van veel geld en werkinzet van toekomstige parochianen. Ook kwam in dit jaar het bericht dat de in aanbouw zijnde kerk geen hulpkerk zou worden, maar een geheel eigen parochiekerk. In 1906 was de bouw van de kerk voltooid; de officiële inzegening vond plaats op 6 mei 1906 door de eerste pastoor van deze nieuwe parochie, pastoor Lubbers. De parochie zelf werd opgericht op 10 juni 1906 en behoorde tot het dekenaat Zwolle. De consecratie gebeurde feestelijk op 20 september 1906 door de toenmalige bisschop.
Op 7 mei 1906 kreeg pastoor Weninck vanuit Rome van de Redemptoristen een houten kistje met daarin twee relikwiehouders van verguld en ten dele verzilverd koper met relikwieën van Sint Gerardus. Pater Oomen stuurde ook vanuit Rome de reproductie van het schilderij van de H. Gerardus en sprak in een brief daarbij de wens uit dat het eerste heiligdom ter ere van Gerardus eens een bedevaartskerkje zou worden. Het initiatief voor een bedevaart kwam van pastoor Wijfker van Ter Apel, die het een aardige gedachte leek met een aantal van zijn parochianen naar Barger-Oosterveld te trekken om Gerardus in de eerste aan hem gewijde kerk te vereren. Dit zou plaats hebben op de sterfdag van Gerardus op 16 oktober. Het gebeuren moest iets feestelijks worden met in ieder geval enig klokgelui en ook uit andere parochies zou een stoet bedevaartgangers vertrekken om dit moois bij te wonen. Maar pastoor Wijfker vroeg wel om er niet al te veel ruchtbaarheid aan te geven, omdat processies officieel door het bisdom moeten worden goedgekeurd. Tijdens de eerste beclip image007devaart was er een hoogmis, een processie en de gelegenheid om wat te eten in de vorm van een picknick en ook werden er door de bedevaartgangers offerkaarsen meegebracht. Deze eerste bedevaart was zo’n succes, dat er het komende jaar al twee bedevaarten werden gehouden. Eentje op de feestdag in oktober en de andere in juni op de laatste zondag voor of met het feest van Petrus en Paulus, waarbij steevast zo’n 1000 tot 1500 bedevaartgangers aanwezig waren. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen, een traditie die in ere wordt gehouden en waarbij ieder jaar uit liefde tot de H. Gerardus wordt gebeden en gezongen. 
De bedevaart door de jaren heen
Na de allereerste bedevaart op 16 oktober 1906, werd er meteen in het daarop volgende jaar tevens een bedevaart in juni gehouden (op de laatste zondag voor het feest van Petrus en Paulus). De opkomst was altijd groot, maar de opkomst tijdens de bedevaarten gedurende de Tweede Wereldoorlog was groter dan ooit, waarbij werd gebeden om een veilige terugkeer van soldaten uit de parochie.

Na 1950 bracht pastoor Beltman enkele aanzienlijke wijzigingen in de bedevaart aan, zowel in het verloop als in de inhoudelijke kant. In 1951 werden het kerkbos en het kerkhof grootscheeps opgeknapt en werden de parochianen voor het eerst opgeroepen de graven op het kerkhof goed te onderhouden en mooi te maken voor de bedevaart. Ook nu nog, is het tijdens de bedevaart een ware bloemenzee op het kerkhof.
In de jaren ’70 liep het aantal bedevaartgangers gezien de maatschappelijke veranderingen echter hard terug en werd besloten om nog maar één keer per jaar een bedevaart te houden. En wel in juni, met name vanwege de vaak gunstigere weersomstandigheden dan in oktober. Gebruikelijk was om ’s morgens om 10.00 uur de hoogmis te hebben en ’s middags om 15.00 uur de processie.
In 2006 – ons jubileumjaar ter ere van het honderdjarig bestaan van onze kerk én de Gerardusbedevaart – is echter besloten om ’s morgens de hoogmis om 10.30 uur te laten plaatsvinden in de vorm van een openluchtviering in ons kerkenbos. Deze viering wordt opgeluisterd door het Gemengd Koor van onze parochie en muziekvereniging De Volharding en tijdens de viering worden de devotiekaarsen ontstoken die de afgevaardigden van verschillende parochies uit heel het land hebben meegebracht. Aansluitend volgt de processie door ons kerkenbos, langs onze staties en over ons kerkhof met een korte halt aldaar bij het rustaltaar. De processie eindigt in onze kerk en vervolgens vindt een gezellig samenzijn plaats op het kerkplein. Hier kan wat worden gegeten en gedronken en tevens vindt er een verkoop plaats van verschillende Gerardus-artikelen.

Meer informatie
Voor meer informatie wijzen wij u graag op het boek “Barger Oosterveld rond Sint Gerardus”, geschreven door dhr. Geert H. Kocks, te verkrijgen via ons parochiesecretariaat op de dinsdag- en donderdagmorgen en tijdens de verkoop van Gerardus-artikelen aansluitend aan de bedevaart.Voor verdere vragen kunt u ook per e-mail contact opnemen met de bedevaartcommissie. Het e-mailadres is: bedevaartcommissie@gmail.com

De Gerardusbedevaart is onlosmakelijk met onze parochie verbonden. Sint Gerardus Majella is de patroonheilige van onze kerk en tijdens onze jaarlijkse bedevaart wordt hij door de bedevaartgangers vereerd. Dit geschiedt voornamelijk in ons kerkenbos, welke fraai is aangelegd en een oase van rust geeft. De bedevaart is een traditie in Barger-Oosterveld en trekt jaarlijks vele bedevaartgangers uit zowel de eigen parochie als andere parochies uit heel Nederland en zelfs tot over de grens. Het is een dag van saamhorigheid, welke in het teken staat van naastenliefde. Graag vertellen we u meer over Sint Gerardus, de verwevenheid van zijn naam met onze parochie en onze jaarlijkse bedevaart.

De bedevaartcommissie
Zowel de jaarlijkse bedevaart in juni als de ‘Gerardusdag’ in oktober, wordt geheel door de bedevaartcommissie georganiseerd en mogelijk gemaakt met de hulp van vele vrijwilligers.

 

-