RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Liturgie in de Franciscus kerk


WERKGROEP LECTOREN

De lectoren assisteren tijdens de vieringen de voorganger. Elke 3 maanden wordt er een schema opgesteld van diensten.
De groep bestaat nu uit 6 personen.
Als lector vertegenwoordig je de parochiegemeenschap tijdens de vieringen.

WERKGROEP KOSTERS

Deze groep mensen verricht de werkzaamheden zoals het op tijd openen van de kerk en de ruimten voor de bijeenkomsten van de groepen.Tevens hoort bij hun taak de boekjes klaarleggen, de collecte en het klaar zetten van de attributen voor de verschillende vieringen. De groep bestaat momenteel uit 3 leden.

 

WERKGROEP LITURGISCHE BOEKJES

Een enthousiast groepje parochianen zet de liturgische boekjes in elkaar voor thema vieringen. De Boete-,  Paas-,  Kerst-, 1e Heilige Communie en Gezinsvieringen en andere boekjes worden als een geoliede machine geraapt, gevouwen en geniet! 1x per jaar maken ze de enveloppen voor  Kerkbalans klaar.

 

WERKGROEP LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Deze groep van 9 parochianen maakt en verzorgt de bloemstukken ter aankleding van de kerk. Voor bijzondere vieringen maakt het de kerk extra feestelijk.  Iedereen die bloemschikken leuk vindt en ervaring heeft kan zich aanmelden voor deze groep. Het is mogelijk om de cursus "liturgisch bloemschikken" te volgen. Aanmelden via het locatiesecretariaat.

 

WERKGROEP DIENST O.L.V. EEN PAROCHIAAN

Een paar keer per jaar nemen parochianen de taak van de pastores over, zodat de viering door kan gaan. Deze parochianen hebben hier een opleiding voor gevolgd. Momenteel zijn er twee parochianen die deze taak uitvoeren. Ze nemen hun taak serieus en de viering wordt met toewijding voorbereid. Dankzij deze mensen kan er elke week een viering gerealiseerd worden.

 

MISDIENAARS

Jonge parochianen van onze locatie kunnen,nadat ze de 1e Heilige Communie hebben gedaan, zich aanmelden als misdienaar. Zij helpen tijdens de eucharistie viering. Het is een mooie manier om betrokken te zijn bij de geloofsgemeenschap. Eens per jaar is er een gezellige activiteit als dank voor hun vrijwillige inzet. Er wordt regelmatig geoefend o.l.v. een parochiaan. Aanmelden kan via het locatiesecretariaat.

 

WERKGROEP BERAAD LITURGIE

Twee vertegenwoordigers van elke locatie komen eens per kwartaal bijeen, om samen met de pastoor  de liturgie te bespreken. De afgelopen periode wordt geëvalueerd en de komende periode besproken.

 

UITVAARTASSISTENTEN

De leden van deze werkgroep assisteren de pastoor tijdens uitvaartdiensten in onze kerk. De groep bestaat uit 3 leden die daarvoor zijn opgeleid d.m.v. een cursus.

 

ZIEKENCOMMUNIE

Bent u verhinderd om naar de viering te komen wegens ziekte dan bestaat de mogelijkheid om thuis communie te ontvangen. Dit wordt uitgedeeld door de pastoor of een parochiaan. Geef het door aan het secretariaat die het dan verder voor u regelt.

 

KOREN

Franciscuskoor:  Dit gemengd koor oefent wekelijks op de maandagavond van 19.00 - 20.30 uur o.l.v. Annemiek van Os. Ze zingen tijdens vieringen en uitvaartdiensten. Het is een koor van 15 leden, die Nederlandse liederen zingen. Zingt u graag en heeft u een avond vrij, meldt u aan bij het secretariaat.

Projectkoor St.Frans: Een spontaan koor van leden van het Franciscuskoor en jonge leden van onze locatie die ontstaan is tijdens 1e communie voorbereidingen van 2015. Dit koor heeft tijdens de Palmzondag- en 1e Communie viering gezongen. Aangezien dit een succes was, willen we dit koor graag in stand houden om 4 keer per jaar te zingen. Tijdens de vieringen: Palmzondag, 1e Communie, St. Franciscus en de gezinsviering met Kerst. Ze oefenen 3 keer op maandagavonden voorafgaand de betreffende viering.

Samenzang: Tijdens sommige vieringen is er geen koor beschikbaar om te zingen. De voorganger zet het lied in en de kerkgangers zingen mee.

Ted/Ine: Een aantal keren per jaar begeleiden twee muzikale en enthousiaste parochianen met hun keyboard het zingen tijdens de viering. Er wordt dan uit een eigen liedbundel gezongen. Hier zijn de bekende liedjes in op genomen dus iedereen kan mee zingen.