RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Liturgie in de Franciscus kerk


WERKGROEP LECTOREN
De lectoren assisteren tijdens de vieringen de voorganger. Elke 3 maanden wordt er een schema opgesteld van diensten.
De groep bestaat nu uit 8 personen.
Als lector vertegenwoordig je de parochiegemeenschap tijdens de vieringen.

WERKGROEP KOSTERS
Deze groep mensen verricht de werkzaamheden, die een koster pleegt te doen. Van vrij eenvoudige handelingen, zoals het op tijd openen van de Kerk en de ruimten voor de bijeenkomsten van de groepen tot het klaar zetten van de attributen voor de verschillenden vieringen.
De groep telt op dit ogenblik 4 leden.

Joh 2-17:
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren.

WERKGROEP ZIEKEN EN OUDEREN
De werkgroep bezoekt zieken en ouderen. Voor de ouderen geldt de leeftijd vanaf 75 jaar.
Het doel van deze werkgroep is dat de bezochte mensen zich betrokken blijven voelen bij de parochiegemeenschap.
3x per jaar wordt er een ontmoetingsmiddag georganiseerd.
In het najaar (ziekenzalving). Met Kerstmis. Witte Donderdag.
De groep die uit 11 personen bestaat kan altijd meer hulp gebruiken.

MatheĆ¼s 25.40
Al wat ge gedaan hebt voor een van de geringste van mijn broeders hebt ge mij gedaan  

 

VOM GROEP
Deze groep verzorgt de diensten voor o.m vastenactie, vredesweek, solidaridad en de informatie in de kerk.
De groep komt bijeen voor het samenstellen van de diensten. Er wordt contact onderhouden met groepen in de andere parochies van het IBE, die zich met het zelfde bezig houden. De groep bestaat nu uit 3 leden.
De resultaten van het werk van deze groep is merkbaar in de parochiekerk, o.a. door fotoreportages, die er gemaakt worden.
 

Math 25-45:
Daarop zal hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: Al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook niet voor Mij gedaan.VOUW- EN NIETGROEP
De mensen die naar de viering komen vinden het prettig als er een net boekje klaar ligt. Die boekjes komen er niet zo maar.
Een aantal dames maakt zich verdienstelijk met het werken voor de parochie.
Zij rapen, vouwen en nieten boekjes voor themavieringen.
Zoals: Boeteviering, Paasviering, Kerstviering, Gezinsviering en nog vele andere vieringen.
1x per jaar maken zij de folders voor de kerkbalans klaar.
Door de inzet van deze dames wordt er veel werk verzet en veel kosten bespaart.
Ze komen 1x per maand bij elkaar en vinden het prettig nuttig te zijn voor de parochiegemeenschap.

Spreuken 31-13:
En doet ermee wat haar handen aangenaam vinden.

 
BLOEMENGROEP
Het doel van de groep is het maken en verzorgen van bloemstukken ter verfraaiing van de parochiekerk. Speciaal tijdens de vieringen.
De groep bestaat nu uit 6 leden. Iedereen die bloemschikken leuk vindt en ervaring met bloemschikken heeft kan zich melden voor deze groep. Ook is er af en toe de mogelijkheid de cursus “liturgisch bloemschikken” te volgen.

Genesis 1 11-12:
God sprak: Het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort vruchten dragen met zaad erin. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen gras op, zaadvormende gewas in allerlei soorten en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.

 

Werkgroep Dienst o.l.v. een parochiaan

Misdienaars Collectanten

Creche groep

Werkgroep Liturgie

Werkgroep Avondwake

Werkgroep Kindernevendienst

Werkgroep Gezinsdiensten

Werkgroep Kerkversiering

Werkgroep Schoonmaak

Werkgroep Catechese
Catechese Kinderen
Catechese Gastouders
Werkgroep Groot Huisbezoek

Zaalbeheer
Onderhoud gebouwen
Werkgroep Tuinonderhoud

Communicatie groep
Groep Werkoverleg


De andere groepen hebben nog geen gegevens ingeleverd.
Wil u contact opnemen?
Alle contacten met de werkgroepen lopen via het secretariaat.
Schansstraat 4 7823 TJ Emmen Telefoon 0591 623066