RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd: 29-10-2020

Voor vieringen en kerkopenstelling etc. zie <VIERINGEN>

Openingsartikel van de pastoor

Sommige mensen zijn klaar met het coronavirus maar helaas is het virus nog niet klaar met ons. De geschiedenis leert dat pandemieën niet voorbijgaan om enkel het feit dat mensen het zat zijn. Na de lockdown in het voorjaar kon Nederland tijdens de zomer even wat ademhalen maar nu beleven we toch echt de tweede coronagolf.

Voor veel mensen een moeilijke periode. Zorgen over eigen kwetsbaarheid of van iemand die je heel dierbaar is. Werkers in de medische sector die zich letterlijk en figuurlijk over het besmettelijk lichaam van iemand anders buigen. Dan zijn er al die andere essentiële werkers die, niet risicovrij, zorgen dat de samenleving diensten en producten krijgt die nodig zijn. Zorgen wat op termijn de economische impact zal zijn. Zal je op termijn je baan of eigen bedrijf behouden? Dat zijn oprechte zorgen. Anderen hebben weer moeite met, ergeren zich soms ronduit aan beperkingen die opgelegd worden. De één vindt die beperkingen te laat en te soft, de ander juist te vroeg en te hard. Het zij zo.

De pandemie heeft hoe dan ook duidelijk gemaakt dat alles wat in onze samenleving vanzelfsprekend was, niet zo vanzelfsprekend is. Economische welvaart, welzijn, vrij bewegen en zelfs het eigen leven zijn niet zo zeker als vaak werd vermoed. Dat is een harde en pijnlijke confrontatie.

Vanuit christelijk geloof is het meest waardevolle, het allerbelangrijkste: het leven zelf. We noemen het heilig, door God uit liefde gegeven. Er mogen zijn, ook als je kwetsbaar en gebroken bent. In het evangelie heeft Jezus oog, oor en hart voor die kwetsbare mens. Jezus zegt: ‘Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie voor elkaar doen.’(Joh. 13, 15) Christenen zijn is in Jezus’ spoor gaan; juist in coronatijd.

Als christenen zijn wij geroepen ons eigen belang te relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Voor de christen geen teken van zwakte maar van sterkte om tijdelijk af te zien van iets als daarmee een hoger doel, het leven van medemensen, wordt gediend. Omwille van uzelf en omwille van uw medemens. En – last but not least - omwille van Jezus zelf! ‘Al wat je gedaan hebt voor één deze minste broeders van mij, heb je voor Mij gedaan.’ (Mt. 25,40).

Een pandemie vraagt uithoudingsvermogen. Gelukkig zijn er de vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. (Gal. 5, 22)

Mede namens pastor J.B.Z. Lange wens ik u en iedereen die u dierbaar is vrede en alle goeds.

                                                                                        pastoor P.J.J. Stiekema

 


HERSTEL PASTOR LANGE

Na haar ziekteverlof gaat pastor Lange per 24 augustus 2020 haar werkzaamheden geleidelijk hervatten.
De aanvangstijden van de zondagse liturgie blijven ongewijzigd: op 9.30 uur en 11.00 uur.
Het ene weekend verzorgt de pastoor de overweging, het andere weekend de pastor.
Om meerdere redenen.

Voordeel: slechts één beroepskracht die uitputtend de weekendliturgie voorbereidt. Dat zorgt door de week voor werkdrukverlichting en voorkomt dubbel werk.
Andere voordelen: drie van de vier weekend liturgieën kunnen eucharistie zijn, we hebben liturgisch aanbod voor vroege vogels en voor gelovigen die wat later wakker (willen) worden en als opnieuw een van de pastores zou uitvallen… is er geen roosteraanpassing nodig.

 

PAROCHIEFINANCIËN

De impact van het coronavirus is groot. Het heeft niet alleen gevolgen voor uw dagelijks doen en laten. Het is niemand ontgaan dat de pandemie ook economisch een grote impact heeft. Vertrouwde geldstromen zijn van de een op andere dag opgedroogd. Horeca die niet open mocht, bedrijven die vastlopen omdat er geen aanvoer is of omdat de afzetmarkt van de ene op de andere dag verdwenen is, etc., etc.

Parochies en protestantse gemeenten vernemen die financiële impact ook. In alle kerken bleven de bekende collecteschalen zo’n 2,5 maand ongebruikt liggen. Offerblokken in gesloten kerken worden niet gevuld. De parkeerplaats naast de H. Pauluskerk is nagenoeg leeg. De opbrengst van parkeergelden is dus ook opgedroogd. Dat waar kerken ook zonder coronacrisis al serieuze moeite hebben financieel overeind te blijven. Het is volop in het nieuws geweest ook onze eigen parochie De Goede Herder worstelt financieel. Zonder de coronacrisis was het tekort al € 48.000,-.

Misschien mogen wij zo vrijpostig zijn om juist nu om een extra financiële bijdrage te vragen, naast uw reguliere kerkbijdrage of gezinsbijdrage? Ter compensatie van de inkomsten die uw parochie deze dagen misloopt. Als het niet mogelijk is, dan snappen we dat heus! Als dat wel mogelijk is –– is dat heel mooi. Dank u wel!

Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

* Locatie H. Franciscus van Assisi:                   NL27 RABO 0317 0158 42
* Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:        NL65 RABO 0114 5003 04
* Locatie H. Gerardus Majella:                        NL07 RABO 0317 0161 05
* Locatie H. Paulus:                                        NL11 RABO 0368 4602 74
of
* Centrale parochiekas:                                   NL13 RABO 0317 0480 07

 

 pastoor P.J.J. Stiekema

Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website