RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

Gewijzigd: 28-09-2021

Openingswoord van de pastor

Op 1 november vieren we het hoogfeest van Allerheiligen, alle heiligen: bekend of onbekend.
Heiligen zijn mensen die Gods aanwezigheid uitstraalden in hun leven, die in hun leven hele bijzondere dingen hebben gedaan of op een bijzondere manier met God waren verbonden en leefden vanuit God.
Hun leven is zo’n sterke getuigenis van Gods liefde geweest dat de kerk officieel verklaart dat zij heilig zijn en het eeuwige leven met God zijn binnengegaan.
Dit kunnen bekende mensen zijn, zoals de patroonheiligen van onze kerken, Maria, Paulus, Franciscus en Gerardus, maar ook gewone
onbekende mensen: ouders, familieleden, vrienden.
Vandaar ook dat Allerheiligen nauw verbonden is met Allerzielen, dat de dag erna op 2 november wordt gevierd, dan bidden we voor allen die overleden zijn.
Want God verwelkomt uiteindelijk allen die vanuit zijn liefde leefden. Dat is de betekenis van verrijzenis, de kern van ons geloof: de liefde is sterker dan de dood.
Onze overledenen vormen samen met de heiligen een gemeenschap rond God.
Niet alleen met Allerzielen, maar in iedere viering bidden we in onze parochiekerken voor onze dierbare overledenen, waarom doen we dat?
Het noemen van een naam roept iemand tot leven, weer even terug in ons bestaan.
We bidden dat de overledene rust en vrede mag vinden in Gods eeuwige liefde. Als we bidden voor onze overledenen verbindt ons dat ook met hen. Het geeft troost en doet ons stilstaan bij onze eigen eindigheid en bij de weg die ook wij ooit zullen gaan van dood naar nieuw leven.
Juist met Allerzielen is het een uitnodiging om onze verbondenheid te tonen met mensen die rouwen.
De nabestaanden van overledenen van het voorbije jaar worden uitgenodigd in de kerk en krijgen het gedachteniskruisje met de naam van de overledene mee naar huis.
Bij elke naam wordt een licht ontstoken. Een teken van liefde en vertrouwen, van troost en hoop dat het leven niet vergeefs was, maar de moeite waard.
Van geloof ook dat dit kostbare leven geborgen mag zijn bij God. Want niet voor niets zeggen we in de kerk vaak dat de namen van onze dierbare overledenen geschreven staan in de palm van Gods hand.
In Gods barmhartige, liefdevolle, zorgzame hand. In Gods hand en ons hart, daar
leven ze voort.

Pastor J. Lange


Help uw parochie de coronatijd door!

Naast ongemak dat we de Eucharistie niet kunnen meevieren en veel parochianen begrijpelijk nog niet aan vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.  

Normaal is de jaaropbrengst van de collecte zo’n € 35.000. Omdat het collectemandje niet rond mag tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Totaal zal de opbrengst zo’n € 25.000,- lager zijn dan normaal. 

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan. Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand financieel een steuntje of steun (?) in de rug te geven. Om de schade zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.

U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Pasen aan de collecte had gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes had gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past. Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar. 

U kunt uw bijdrage, o.v.v. Corona-Paascollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen.
Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

·        Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42
·        Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:     NL65 RABO 0114 5003 04
·        Locatie H. Gerardus Majella:                     NL07 RABO 0317 0161 05
·        Locatie H. Paulus:                                     NL11 RABO 0368 4602 74
Of
·        Centrale parochiekas:                               NL13 RABO 0317 0480 07

 


Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website