RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

Gewijzigd: 27-10-2021

Openingswoord van de pastor

Sinds de Kamerverkiezingen van maart kan ik niet meer bijbenen welke staatssecretaris en minister om welke reden vertrok en wie als kamerlid zich afscheidde of (tijdelijk) vertrok. Het is een gaan én komen.
Eén vertrokken kamerlid: De manier waarop de Kamer zelf functioneert, noemt hij ’het grote taboe in het debat over de politieke bestuurscultuur’.
De Haagse politiek leek alleen nog maar te gaan om het beschadigen van anderen. Om de haverklap worden
bewindslieden voor leugenaar uitgemaakt, worden ambtenaren in het beklaagdenbankje gezet, worden er moties van wantrouwen en afkeuring ingediend.” Met die houding zijn de afgevaardigden wel een afspiegeling van de bevolking.

Wat in de samenleving opvalt iedereen roept alsof zijn/haar mening ultieme waarheid is, een feit is. Dat met een zelf aangemeten autoriteit alsof elke spreker persoonlijk de soeverein is. Wie anders denkt, wordt niet gevraagd naar het waarom. Wel volgt direct een snoeihard oordeel, zelden ingegeven door helder zicht of algemeen belang, dat uitgaat van het slechte in de ander die erop uit is de kluit te belazeren, de boel af te breken of eigen gewin najaagt. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten?

kortOnlangs circuleerde op Facebook een plaatje met de tekst: ‘Doe eens lief voor wie aardig voor jou is’ om met datzelfde plaatje een andere groep de grond in te boren. Vreemd genoeg zag ik het ook bij een paar geloofsgenoten. Alsof lief zijn voor wie aardig voor is voor jou een bijzondere prestatie zou zijn!
Jezus verkondigt heel iets anders: ‘Als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie Hemelse Vader onverdeeld goed is.’ (Mt. 5,46-48)

De apostel Paulus richt zich tot wie al te graag mensen oordeelt, veroordeelt en afbrandt: ‘Maar dan ben jij, mens die oordeelt, wie je ook mag zijn, evenmin te verontschuldigen. Want met je oordeel over anderen veroordeel jij jezelf. Jij die je tot rechter opwerpt, doet immers precies hetzelfde.’ (Rom. 2,1)

Het fundament van een goede samenleving laat zich niet vormen door razernij (hoe oprecht die ook mag zijn), wantrouwen en anderen afbranden. Hetzelfde geldt voor de Kerk, een te vormen kabinet en wat al niet meer. Voor christenen is de basishouding geloof, hoop en liefde maar de liefde is het voornaamste aldus de apostel Paulus.
‘De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.’
(1 Kor. 13, 4-6)
Tijd dat de samenleving christenen verneemt met Jezus’ levenshouding en niet die van de wereld. God die ons in Jezus Zijn goedheid toont, zelfs als wij niet aardig waren. Dat vieren we in de Eucharistie. Wie bewust leeft van goddelijk geduld en goedheid, wordt vanzelf een keer genezen van lange tenen en een kort lontje. Wordt de wereld een stuk mooier van.


pastoor P.J.J. Stiekema


Help uw parochie de coronatijd door!

Naast ongemak dat we de Eucharistie niet kunnen meevieren en veel parochianen begrijpelijk nog niet aan vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.  

Normaal is de jaaropbrengst van de collecte zo’n € 35.000. Omdat het collectemandje niet rond mag tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Totaal zal de opbrengst zo’n € 25.000,- lager zijn dan normaal. 

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan. Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand financieel een steuntje of steun (?) in de rug te geven. Om de schade zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.

U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Pasen aan de collecte had gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes had gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past. Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar. 

U kunt uw bijdrage, o.v.v. Corona-Paascollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen.
Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

·        Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42
·        Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:     NL65 RABO 0114 5003 04
·        Locatie H. Gerardus Majella:                     NL07 RABO 0317 0161 05
·        Locatie H. Paulus:                                     NL11 RABO 0368 4602 74
Of
·        Centrale parochiekas:                               NL13 RABO 0317 0480 07

 


Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website