RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd: 01-10-2020

Voor vieringen en kerkopenstelling etc. zie <VIERINGEN>

Openingsartikel van de pastoor

Overweging
Af en toe brandt ’s avonds eventjes de verwarming. Is het koud? Niet echt, maar behaaglijk is ook iets anders. De seizoenswisseling is verneembaar. Dagen worden korter en killer. De bladeren verkleuren, bomen worden kaler. Die vergankelijkheid kleurt ons menselijk gemoed. Zoals de psalm 103 het zegt: 'Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij bloeien als bloemen in het open veld. Dan waait de wind, en zij zijn verdwenen.'

In een lied over de economische malaise zingt Jannes vrolijk: 'We Vieren Het Leven.' In geloof vieren wij ook het leven, zelfs in een af en toe treurige wereld. God dankend voor ons leven. Om met verhalen uit de Bijbel te leren hoe we onze weg in dat leven kunnen gaan. Om anderen niet tot treurnis maar tot zegen te zijn. Gelovig leven is een kwestie van alle dag. Dáárom in onze parochie dagelijks en niet alleen op zondag de eredienst om het leven te vieren, te leren en het op hoop van zegen waar te maken.

Het lied van Jannes eindigt met de treurige zin: 'We hebben eten en drinken totdat we gaan zinken.' Een reclame van het Humanistisch Verbond vroeg bekende Nederlanders: 'Gelooft u ook meer in het leven vóór de dood?' Als katholieken vieren we dagelijks het leven vóór de dood. Maar we geloven en vieren meer dan dat alleen! Toen Petrus dreigde te zinken kreeg hij Jezus' uitgestoken hand. We kennen Jezus' leven, inclusief Goede Vrijdag en Pasen. Met Jezus als vaste grond geloven en vieren we ook het leven ná de dood. Geen vanzelfsprekend geloof. Was het in Jezus' dagen al niet.

Waar het seizoen donker en guur wordt vieren we Allerheiligen. Dat zijn al die overledenen die op aarde de goede strijd hebben gestreden en naar gelovige overtuiging bij God in de hemel zijn. De heiligen die door het jaar geen feestdag hebben omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen of omdat niemand officieel om hun heiligverklaring vroeg. Levend zijn we met hen verbonden en samen vormen we de gemeenschap van de heiligen die we in de geloofsbelijdenis uitzingen of uitspreken.

Verbonden met alle heiligen gedenken we ook Allerzielen. Letterlijk met name (!) gedenken wij onze overledenen van het afgelopen jaar. We gedenken alle overledenen die in voorbije jaren zijn overgegaan naar het eeuwig leven bij God. Wij geloven en vieren dat zij zich bij de heiligen hebben gevoegd; bij alle engelen, machten en krachten die staan voor Gods troon.

Jezus vanuit God de Vader mens geworden opdat wij het leven vóór en ná de dood kunnen leven en vieren. Gelukkig de mens die het ervaart, het leeft en met psalm 103 durft zingen: 'De Heer is barmhartig en welgezind.'

pastoor P.J.J. Stiekema

 


HERSTEL PASTOR LANGE

Na haar ziekteverlof gaat pastor Lange per 24 augustus 2020 haar werkzaamheden geleidelijk hervatten.
De aanvangstijden van de zondagse liturgie blijven ongewijzigd: op 9.30 uur en 11.00 uur.
Het ene weekend verzorgt de pastoor de overweging, het andere weekend de pastor.
Om meerdere redenen.

Voordeel: slechts één beroepskracht die uitputtend de weekendliturgie voorbereidt. Dat zorgt door de week voor werkdrukverlichting en voorkomt dubbel werk.
Andere voordelen: drie van de vier weekend liturgieën kunnen eucharistie zijn, we hebben liturgisch aanbod voor vroege vogels en voor gelovigen die wat later wakker (willen) worden en als opnieuw een van de pastores zou uitvallen… is er geen roosteraanpassing nodig.

 

PAROCHIEFINANCIËN

De impact van het coronavirus is groot. Het heeft niet alleen gevolgen voor uw dagelijks doen en laten. Het is niemand ontgaan dat de pandemie ook economisch een grote impact heeft. Vertrouwde geldstromen zijn van de een op andere dag opgedroogd. Horeca die niet open mocht, bedrijven die vastlopen omdat er geen aanvoer is of omdat de afzetmarkt van de ene op de andere dag verdwenen is, etc., etc.

Parochies en protestantse gemeenten vernemen die financiële impact ook. In alle kerken bleven de bekende collecteschalen zo’n 2,5 maand ongebruikt liggen. Offerblokken in gesloten kerken worden niet gevuld. De parkeerplaats naast de H. Pauluskerk is nagenoeg leeg. De opbrengst van parkeergelden is dus ook opgedroogd. Dat waar kerken ook zonder coronacrisis al serieuze moeite hebben financieel overeind te blijven. Het is volop in het nieuws geweest ook onze eigen parochie De Goede Herder worstelt financieel. Zonder de coronacrisis was het tekort al € 48.000,-.

Misschien mogen wij zo vrijpostig zijn om juist nu om een extra financiële bijdrage te vragen, naast uw reguliere kerkbijdrage of gezinsbijdrage? Ter compensatie van de inkomsten die uw parochie deze dagen misloopt. Als het niet mogelijk is, dan snappen we dat heus! Als dat wel mogelijk is –– is dat heel mooi. Dank u wel!

Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

* Locatie H. Franciscus van Assisi:                   NL27 RABO 0317 0158 42
* Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:        NL65 RABO 0114 5003 04
* Locatie H. Gerardus Majella:                        NL07 RABO 0317 0161 05
* Locatie H. Paulus:                                        NL11 RABO 0368 4602 74
of
* Centrale parochiekas:                                   NL13 RABO 0317 0480 07

 

 pastoor P.J.J. Stiekema

Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website